Gọi một ứng dụng hay file .bat từ VB.NET

Giả sử bạn muốn thực hiện một ứng dụng khác từ chương trình của mình, bạn có thể sử dụng lớp và các phương thức của System.Diagnostics.Process

Ví dụ 1. Gọi 1 file .Bat mà không quan tâm về kết quả thực hiện:

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    System.Diagnostics.Process.Start("C:listfiles.bat")
  End Sub

Ví dụ 2. Lấy kết quả trả về và chờ đến khi process dừng:

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim psi As New System.Diagnostics.ProcessStartInfo("C:listfiles.bat")
    psi.RedirectStandardOutput = True
    psi.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
    psi.UseShellExecute = False
    Dim listFiles As System.Diagnostics.Process
    listFiles = System.Diagnostics.Process.Start(psi)
    Dim myOutput As System.IO.StreamReader = listFiles.StandardOutput
    listFiles.WaitForExit(2000)
    If listFiles.HasExited Then
      Dim output As String = myOutput.ReadToEnd
      Debug.WriteLine(output)
    End If
  End Sub

Ví dụ 3. Hiển thị một trang web với URL cho trước sử dụng trình duyệt mặc định

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim myTargetURL As String = "https://duriangroup.wordpress.com"
    System.Diagnostics.Process.Start(myTargetURL)
  End Sub
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tư 8, 2007.

 
%d bloggers like this: