Tìm hiệu số ngày, giờ, phút … giữa 2 giá trị DateTime

kberrin_l_04.jpg

Trả lời cho câu hỏi: #4/2/2007#” – “#3/2/2007” =?

Một cách để thực hiện điều này là sử dụng hàm DateDiff function.

Sử dụng DateDiff, chúng ta có thể sử dụng các tham số khác nhau để lấy về hiệu số giữa 2 giá trị tương ứng theo đơn vị: Ngày, giờ, phút ….

    Dim D1, D2 As Date

    D1 = Date.Now

    D2 = #11/9/2004#

Msgbox ("So ngay cach biet: " &  DateDiff(DateInterval.Day, D1, D2).toString )

 		 Msgbox ("So gio cach biet: " &  DateDiff(DateInterval.Hour, D1, D2).toString)


Msgbox ( "So phut cach biet: " &  DateDiff(DateInterval.Minute, D1, D2).toString)

Msgbox ( "So giay cach biet: " &  DateDiff(DateInterval.Second, D1, D2).toString)
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tư 10, 2007.

 
%d bloggers like this: