Chương Trình Chuyển Khoản Của Ngân Hàng

Chương Trình Chuyển Khoản Của Ngân Hàng

 

I/ Phân Tích Thiết Kế Chương Trình:

1/Chương trình chuyển khoản bao gồm  các chức năng chình sau:

 • Chuyển tiền từ tài khoản nay sang tài khoản khác
 • Rút tiền từ tài khoản
 • Thêm một tài khoản
 • giửi  tiền vào tài khoản hiện có…

2/Mô Hình Database

 • Mô hình quan hệ ER:
 • NHÂN VIÊN :(Tênnhânviên, Mãnhânviên, Địachỉ, ĐiệnThoại)
 • KHÁCHHÀNG: (Mãkháchhàng,Tênkháchhàng, Địachỉ, Điệnthoại, NgàySinh,Phái,CMND)
 • TÀIKHOẢN 😦Mãthẻ, Mãkháchhàng, Ngàylậpthẻ, Ngàyhếthạn, Giátrị, Password)
 • GIAODỊCH 😦Mãgiaodịch, Têngiaodịch)
 • CHITIẾTGIAODỊCH: (Mãgiaodịch, Mãthẻ,STT, Ngàygiaodịch, MãNhânViên, Giátrịgiaodịch)

UISER: gồm có(TENTRUYCAP,MATKHAU)

3/Quy Tắc Quản Lý:

.

 • Khi đến rút tiền quý khách phải nhập đúng mã tài khoản và password thì quý khách mới có thể rút được. công viêc gửi tiền và chuyển tiền cũng nhu vậy
 • Để quản lý tốt ngân hàng có thể thống kê xem chi tiết tháng đó có bao nhiêu khách hàng đến để giao dịch như tạo tài khoản, rút tiền, chuyển tiền, và gửi tiền.

 

 

4/Mô Hình Quan Hệ:

KHACHHANG(MAKHACH,TENKHACH,DIACHI,NGAYSINH,PHAI,DIENTHOAI,CMND)

TAIKHOAN(MATHE,MAKHACH,NGAYLAPTHE,NGAYHETHAN,GIATRI,PASSWORD)

GIAODICH(MAGIAODICH,TENGIAODICH)

CHITIETGIAODICH(MAGIAODICH,MATHE,STT,NGAYGIAODICH,MANV,GIATRIGIAODICH)

NHANVIEN(MANV,TENNV,DIACHI,DIENTHOAI)

USER(TENTRUYCAP,MATKHAU)

 

 

5/Mô Hình

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: