Đề tài Quản lý khách sạn

Đề tài  Quản lý khách sạn

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH    1
I.    MAN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH    1
1    Màn hình chính của chương trình:    1
2    Danh sách các biến cố:    1
II.    XÉT YÊU CẦU LẬP DANH MỤC PHÒNG    2
1    Thiêt kế dữ liệu với tính đúng đắn    2
2.1    Biểu mẫu liên quan    2
2.2    Sơ đô luồng dữ liệu    3
2.3    Các thuộc tính mới    3
2.4    Sơ đồ lớp    4
2.5    Thuộc tính trừu tượng    4
2.6    Sơ đồ logic.    4
2    thiêt kế dữ liệu với tính tiến hoá    4
2.1.    Qui định liên quan    4
2.2.    Sơ đồ luồng dữ liệu    4
2.3.    Các thuộc tính mới    4
2.4.    Sơ đồ lớp    5
2.5.    Các thuộc tính trừu tượng    5
2.6.    Sơ đồ logic    5
3    Thiết Kế màn hình lập danh mục phòng    6
3.1.    Thiết kế mà hình tạo mới phòng    6
3.2.    Danh sách các biến cố:    6
3.3.    Thiết kế màn hình Xoá phòng    8
3.4.    Danh sách các biến cố.    8
III.    XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN KHÁCH (LẬP PHIẾU THUÊ PHÒNG)    9
1    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    9
1.1.    Biểu mẫu liên quan    9
1.2.    Sơ đồ luồng dữ liệu    10
1.3.    Các thuộc tính mới    11
1.4.    Sơ đồ lớp    12
1.5.    Các thuộc tính trừu tượng    12
1.6.    Sơ đồ logic    12
2    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá    13
2.1.    Qui định liên quan    13
2.2.    Sơ đồ luồng dữ liệu    13
2.3.    Các thuộc tính mới    13
2.4.    Sơ đồ lớp    13
2.5.    Các thuộc tính trừu tượng    13
2.6.    Sơ đồ logic    14
3    Thiết kế giao diện cho yêu câu tiếp nhận khách    15
IV.    XÉT YÊU CẦU TRA CỨU PHÒNG    17
1    Thiết kế dữ liệu với tính dúng đắn.    17
1.1.    Biểu mẫu liên quan    17
1.2.    Sơ đồ luồng dữ liệu    18
1.3.    Các thuộc tính mới    18
1.4.    Sơ đồ lớp    19
1.5.    Các thuộc tính trừu tượng    19
1.6.    Sơ đô logic    19
2    Thiết kế dao diện cho yêu cầu tra cứu phòng.    19
2.1.    Màn hình tra cứu theo thời gian (tab tra cứu theo thời gain)    20
2.2.    Màn hình tra cứu theo Loại phòng (tab tra cứu theo loại phòng)    21
2.3.    Màn hình tra cứu theo phòng (tab tra cứu theo phòng)    23
V.    XÉT YÊU CÂU LẬP HOÁ ĐƠN    25
1    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    25
1.1.    Biểu mẫu liên quan    25
1.2.    Sơ đồ luồng dữ liệu    25
1.3.    Các thuộc tính mới    26
1.4.    Sơ đồ lớp    26
1.5.    Các thuộc tính trừu tượng    26
1.6.    Sơ đồ logic    27
2    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá    27
2.1.    Qui đinh liên quan    27
2.2.    Sơ đồ luồng dữ liệu    27
2.3.    Các thuộc tính mới    28
2.4.    Sơ đồ lớp    28
2.5.    Các thuộc tính trừư tượng    29
2.6.    Sơ đồ logic    29
3    Thiết kế màn hình cho yêu câu lập hóa đơn    29
VI.    XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG    29
1    Thiết kế dữ liệu với tinh đúng đắn.    29
1.1.    Biểu mẫu liên quan    29
1.2.    Sơ đồ luồng dữ liệu    30
1.3.    Các thuộc tính mới    31
1.4.    Sơ đồ lớp    31
1.5.    Các thuộc tính trừu tượng    32
1.6.    Sơ đồ logic    32
2    Thiêt kế màn hình cho yêu cầu lập báo cáo tháng    32
VII.    XÉT YÊU CẦU THAY ĐỔI QUI ĐINH    34
1    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá.    34
1.1.    Qui định liên quan    34
1.2.    Sơ đô luồng dữ liệu    34
1.3.    Các thuộc tính mới    35
1.4.    Sơ đồ lớp    35
1.5.    Các thuộc tính trừu tượng    35
1.6.    Sơ đồ logic    36
2    Màn hình thay đổi qui đinh (Màn hình Admin)    36

Download tại:

http://duriangroup.googlepages.com/quanlykhachsan.doc

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: