Đồ án diễn đàn trực tuyến

I. GIỚI THIỆU

MyForum là website có chức năng của một diễn đàn trực tuyến trên Internet. Đây là nơi để mọi người có thê trao đổi thông tin chia sẻ những kiến thức của mình. Website có nội dung chính là thông tin về các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ thông tin như lập trình ứng dụng, lập trình mạng, database, đồ hoạ, phần cứng máy tính.
II. MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu của website gồm có 6 bảng:

1.    Member (MemberID, LoginPassword, FullName, Gender, BirthDate, Photo, Career, Address, Phone, Email, HomePage, Hobbies, Skills, Role)
2.    Topic (TopicID, Topic, TopicDes)
3.    Post (PostID, PostSubject, Content, PostDate, TimeOfRead, TopicID, MemberID)
4.    Reply (ReplyID, Content, ReplyDate, PostID, MemberID)
5.    FavouritePost (PostID, MemberID)
6.    Role (RoleID, RoleName)

1. Bảng Member:
Chứa thông tin về các thành viên của website bao gồm: mã số, password, tên, giới tính, ngày sinh, ảnh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ, email, website, sở thích, kĩ năng, vai trò.
2. Bảng Role:
Bao gồm mã vai trò, tên vai trò. Mỗi thành viên của website đều thuộc một trong ba loại thành viên (role). Có ba loại role:
·    Administrator: là người quản trị, là thành viên có toàn quyền trên website, thành viên này có thể xem, xóa, thay đổi các thông tin của các bài viết, chủ đề, hoặc thậm chí có thể xem, xóa hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mỗi thành viên khác.
·    Moderator: là người quản trị ở cấp độ từng forum, thành viên này có thể xem xét, xóa hoặc thay đổi bài viết của các thành viên khác. Nhưng không có quyền xem thông tin các nhân hoặc xóa tài khoản, của các thành viên khác.
·    Normal Member: đây là thành viên chủ yếu của website, thành viên cấp độ này chỉ có thể xem và trả lời các bài viết.
3. Bảng Topic:
Chứa các chủ đề, cũng là các diễn đàn nhỏ trong website, bao gồm: mà chủ đề, tên chủ đề, và chú thích.
4. Bảng Post:
Người tham gia diễn đàn có  2 cách: đang một bài mới lên để người khác trả lời (post) hoặc trả lời một bài viết có sẵn. Bảng Post chứa những bài viết được dăng lên để những thành viên khác có thể trả lời, bao gồm: mã bài viết, tựa bài viết, nội dung, chủ đề của bài viết (là một trong những chủ đề có trên website), ngày gửi lên, số lần bài viết này được đọc và mã số thành viên (gửi bài viết này)
5. Bảng Reply:
Chứa các bài trả lời cho các bài viết của Post, bao gồm mã bài trả lời, nội dung, ngày viết, mã bài viết (được trả lời), người viết bài trả lời.

6. Bảng FavouritePost:
Bao gồm mã thành viên và mã chủ đề. Bảng này chứa những Post mà một thành viên của website đang theo dõi.

Sau đây là mô hình quan hệ (ERD) của dữ liệu sử dụng trong website .

IV. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Trang trangxuất hiện đầu tiên là trang Login.aspx. Trang này cho phép người dùng đăng nhập vào website với account của mình. Trang này chứa các link đến các Thread vaw Post trên diễn đàn. Tuy nhiên nếu chưa đăng nhập thì user sẽ không được phép vào các link này mà bị chuyển hướng đến trang Message.aspx và yêu cầu phải nhập vào user ID và password hoặc đăng kí một account mới.
Mặc định sau khi đăng kí, thành viên mới sẽ có vai trò là Normal User. Thành viên của website có thể đọc các bài viết, bài trả lời hoặc viết bài viết của mình để đưa lên website.
Trang Message.aspx nhận vào một mã số dưới dạng query string (xuất hiện trên URL) sau đó dựa vào mã số này để hiển thị lên thông báo thích hợp cho user. Ví dụ: Khi user chưa đang nhập click vào một link trên trang Login. User này sẽ được chuyển hướng đến trang Message.aspx với mã số thông báo là 110. Tất cả các thông báo xuất hiện cho người sử dụng đều được hiển thị ở trang Message.aspx.
Sau khi đang nhập, user sẽ sẽ được chuyển đến trang Home.aspx, trng này có nội dung tương tự như trang Login.aspx. Nhưng lúc này User name sẽ được hiển thị trên màn hình và user có thể link đến các trang khác trong website để tham gia diễn đàn.
http://servername/message.aspx?msg=110
User có thể click nút sign out bất cứ lúc nào để đóng account của mình.

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: