Đồ án Quản lý nhân viên

+ Cấu trúc các đối tượng chương trình :

·        Employee

 

Fields

Type of Data

EmpID

Nvarchar(20)

Name

Nvarchar(50)

Birthday

Datetime

Male

Nvarchar(50)

Phone

Nvarchar(50)

Address

Nvarchar(50)

Qualification

Nvarchar(50)

·        Contact

 

Fields

Type of Data

ContactID

Nvarchar(20)

EmpID

Nvarchar(20)

Joineddate

Datetime

PeriodofContact

Nvarchar(50)

PostID

Nvarchar(20)

EmptypeID

Nvarchar(20)

DepID

Nvarchar(20)

Sal

Int

·        Department

 

Fields

Type of Data

DepID

Nvarchar(20)

DepName

Nvarchar(50)

·        Post

 

Fields

Type of Data

PostID

Nvarchar(20)

Postname

Nvarchar(50)

·        EmpType

Fields

Type of Data

EmpTypeID

Nvarchar(20)

EmpTypeName

Nvarchar(50)

·        Roll_Cast

Fields

Type of Data

EmpID

Nvarchar(20)

BreakDay

Int

AddDay

Int

Total

Int

 

            + Mô hình thực thể

+ Diễn tả các đối tượng và cách hoạt động  của chương trình :

 

         Để quản lý tất cả các nhân viên của một  công ty thì phải có mộ thệ thống quản lý bao gồm: Nhân viên, Hợp đồng, Loại nhân viên, Chức vụ, phòng ban. Hệ thống này sẽ nắm giữ toàn bộ thông tin của nhân viên cũng như thời gian làm việc của từng người.

Nhân viên: Bao gồm tất cả các thông tin của nhân viên Employee(EmpID, Name, Bithdate, Male, Phone, Qualification). Trong đó mỗi nhân viên sẽ có một ID là khoá chính để phân biệt với các nhân viên khác. Đối với bảng nhân viên thì ta có thêm nhân viên mới hay sửa xóa nhân viên. Lọc nhân viên theo phòng ban.

Mỗi nhân viên khi vào làm việc sẽ có một bảng hợp đồng Contact(EmpID, ContactID, Joineddate, Periodofcontact, PostID, EmpTypeID, DepID, Sal). Trong bảng hợp đồng thì EmpID là khóa chính do đó mối quan hệ giữa Employee và Contact sẽ là mối quan hệ một một. Dựa vào bảng hợp đồng,  nhân viên đó có thể biết được thời gian làm việc, chức vụ, mức lương, và phòng làm việc của mình.

         Mỗi nhân viên sẽ làm việc trong một phòng cụ thể gọi là phòng ban Department(DepID, DepName), và có một chức vụ nhất định Post(PostID, PostName). Trong một công ty nhân viên sẽ chia làm nhiều loại gọi là loại nhân viên: gồm có nhân viên chính thức, nhân viên bán thời gian và nhân viên thực tập  EmpType(EmpTypeID, EmpTypeName).

         Tiền lương của nhân viên sẽ được tính theo tháng , đối với những nhân viên mới ký hợp đồng khi tính lương sẽ lưu vào trong bảng Roll_Cast(EmpID,BreakDay,AddDay,Total).Còn đối với những nhân viên đã có hợp đồng thì chỉ cập nhật theo tháng . Cách tính lương đối với nhân viên làm đủ ngày tính bằng cách lấy lương cơ bản từ bảng Contact + với tiền thưởng ( tìên chuyên cần) , đối với nhân viên có nghỉ làm tính bằng cách lấy lương cơ bản  , đối với nhân viên làm thêm ngày tính bằng cách lấy lưong cơ bản + lương mỗi ngày * 2 + tiền thưởng

 

2. Mô hình database.

 

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: