HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM

B.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM

I.YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM

Căn cứ vào yêu cầu thực tế, mục đích chính của hệ thống quản lý điểm là hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý trong trường PTCS, do đó hệ thống quản lý phải đảm bảo các yêu cầu sau:

         hệ thống phải dễ sử dụng, có tính khả thi, đầy đủ thông tin, tránh dư thừa dữ liệu

         hỗ trợ cho công tác quản lý trong việc cập nhật, sửa đổi, tìm kiếm các thông tin liên quan đến học sinh và điểm của học sinh trong trường

         Tự động hoá ở mức nhất định các công việc: Tính điểm trung bình của học sinh từng học kỳ,cả năm, thống kê bảng điểm từng học sinh, từng lớp, từng khối. đưa ra danh sách học sinh giỏi, tiên tiến, học sinh thi lại, học sinh lưu ban.

         Kết xuất các biểu mẫu thống kê một cách khoa học, hay chi tiết theo yêu cầu của người sử dụng.

         Đóng vai trò tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điểm trong trường PTCS.

         Tiết kiệm thời gian, công sức thay thế các công việc làm bằng thủ công dựa trên giấy tờ.

II. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG

Giải thích chức năng: các thông tin có nhiệm vụ sau:

         Nhập dữ liệu kỳ I: các thông tin được nhập cho học kỳ I

·        Nhập lớp, nhập môn học,thêm bớt lớp: ba chức năng này chỉ được thực hiện vào đầu năm học, không đực thay đổi trong cả năm học, vì thế cần lưu ý nhập chính xác thông tin như : Mã lớp, tên lớp, mã môn học trong quá trình chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho một năm học mới …chức năng này làm nhiệm vụ cập nhật các thông tin  để lưu trữ

·        Nhập thông tin học sinh: Bao gồm mã học sinh, họ tên học sinh, ngày sinh, quê quán…chức năng này làm nhiệm vụ cập nhật các thông tin để lưu trữ

·        Nhập điểm: Học sinh học 14 môn(khối 6&7),13 môn(khối 8&9), chức năng này có nhiệm vụ đưa vào điểm của các môn học cho mỗi học sinh để quản lý.

·        Nhập hạnh kiểm: Để đánh giá xếp loại ý thức đạo đức học sinh, chức năng này làm nhiệm vụ đưa vào hạnh kiểm của học sinh trong học kỳ I

·        Lưu-chuyển: Chức năng này làm nhiệm vụ sang học kỳ I của năm học sau thì lưu thông tin về điểm của học sinh ở năm học trước và chuyển danh sách học sinh được lên lớp sang năm hiện tại và giữ nguyên danh sách học sinh lưu ban…

         Nhập dữ liệu kỳ II: Các thông tin được nhập cho học kỳ II.

·        Nhập điểm: Học sinh học14 môn(khối 6&7),13 môn(khối 8&9), chức năng này có nhiệm vụ đưa vào điểm của các môn học cho mỗi học sinh để quản lý.

·        Nhập hạnh kiểm: Để đánh giá xếp loại ý thức đạo đức học sinh, chức năng này làm nhiệm vụ đưa vào hạnh kiểm của học sinh trong học kỳ II

·        Chuyển danh sách: Chức năng này làm nhiệm vụ đưa tất cả danh sách học sinh ở học kỳ 1 được chuyển sang học kỳ II để lưu trữ.

     2. sơ đồ phân rã: CHỨC NĂNG XỬ LÝ THÔNG TIN.                                                  

         Sửa dữ liệu:

·        Sửa thông tin học sinh: Khi có học sinh muốn sửa lại thông tin vền bản thân cho chính xác thì chức năng này làm nhiệm vụ đó.

·        Sửa điểm:  Chức năng này làm nhiệm vụ khi có thông tin yêu cầu sửa lại điểm cho học sinh

·        Sửa hạnh kiểm:Khi có thông tin yêu cầu từ học sinh, giáo viên hoặc từ ban giám hiệu nhà trường muốn sửa lại hạnh kiểm cho học sinh trong một học kỳ hoặc cả năm , thì chức năng này làm nhiệm vụ đó.

         Xoá dữ liệu:

Xoá thông tin học sinh: Khi học sinh không còn học lớp cũ của mình, (học sinh bỏ học, chuyển trường), chức năng này sẽ làm nhiệm vụ là xoá toàn bộ hồ sơ học sinh đó khỏi danh sách lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Xoá điểm: Khi học sinh không còn học lớp cũ của mình(bỏ học, chuyển trường) chức năng này sẽ thực hiện nhiệm vụ là xoá toàn bộ điểm của học sinh đó.

·        Chuyển lớp: Thực hiện chuyển thông tin học sinh từ lớp này sang lớp khác( tức là thực hiện hai chức năng: Chuyển thông tin học sinh vào lớp mới và xoá thông tin học sinh ở lớp cũ).

·        Chuyển trường: Thực hiện chuyển hồ sơ của học sinh từ trường này sang trường khác( chuyển đến và chuyển đi) trong đó có: Đối với học sinh chuyển đến: Nhập thông tin và học bạ của học sinh; Đối với học sinh chuyển đi: Thống kê và in học bạ cho học sinh.

      3. sơ đồ phân rã: CHỨC NĂNG THỐNG KÊ

      Giải thích chức năng:

         Thống kê bảng điểm của từng cá nhân trong lớp: Chức năng này có nhiệm vụ đưa ra báo cáo về kết quả học tập của từng cá nhân học sinh trong mỗi lớp học của từng học kỳ và của cả năm học.

         Thống kê hạnh kiểm của từng lớp: Chức năng này đưa ra kết quả học tập của toàn trường của từng học kỳ và cả năm học.

         Thống kên bảng điểm toàn trường: Chức năng này đưa ra kết quả học tập của toàn trường của từng học kỳ và cả năm học.

         Thống kê bảng điểm của từng môn học: Chức năng này đưa ra điểm cụ thể của từng môn học.

         Danh sách học sinh giỏi: Đưa ra báo cáo về danh sách học sinh giỏi của từng lớp.

         Danh sách học sinh tiên tiến: Đưa ra báo cáo về danh sách học sinh tiên tiến của từng lớp.

         Danh sách học sinh thi lại: Đưa ra báo cáo về danh sách học sinh thi lại của từng lớp khi kết thúc năm học.

·        Danh sách học sinh lưu ban: Đưa ra báo cáo về danh sách học sinh lưu ban của từng lớp khi kêt thúc năm học.

 

III. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU:

Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

 

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: