QUẢN LÝ BÁN VÉ CHUYẾN BAY

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay hầu hết mọi công việc đều được tin học hóa. Các phần mềm đã giúp con người rất nhiều trong công việc của mình, đem lại hiệu quả cao cho người dùng, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. “Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay” là phần mềm hỗ trợ nhân viên bán vé có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác.

MỤC LỤC
MỤC LỤC    3
Chương 1    HỆ THỐNG CÁC  YÊU CẦU PHẦN MỀM    8
1.1    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ    8
1.1.1    Danh sách các yêu cầu    8
1.1.2    Danh sách các biểu mẫu và qui định    8
1.2    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA    14
1.3    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ    15
1.4    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG    15
1.5    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH    16
1.6    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  BẢO MẬT    17
1.7    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN    18
1.8    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  CÔNG NGHỆ    18
Chương 2    MÔ HÌNH HÓA    20
2.1    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN BAY:    20
2.2    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ:    22
2.3    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU GHI NHẬN ĐẶT VÉ:    24
2.4    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU CHUYẾN BAY:    26
2.5    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG:    27
2.5.1    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU BÁN VÉ CÁC CHUYẾN BAY:    27
2.5.2    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU NĂM:    29
2.6    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH:    31
2.6.1    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 1:    31
2.6.2    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 2:    32
2.6.3    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 3:    33
Chương 3    THIẾT KẾ DỮ LIỆU    35
3.1    Xét yêu cầu phần mềm “Nhận lịch chuyến bay”    35
3.1.1    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    35
3.1.2    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa    37
3.2    Xét yêu cầu phần mềm “Bán vé”    40
3.2.1    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    40
3.2.2    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:    43
3.3    Xét yêu cầu phần mềm “Ghi nhận đặt vé”    46
3.3.1    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    46
3.3.2    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:    49
3.4    Xét yêu cầu phần mềm “Tra cứu chuyến bay”    52
3.4.3    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    52
3.4.4    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:Xét yêu cầu phần mềm “Lập báo cáo tháng”    56
3.5    Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu bán vé các chuyến bay”    57
3.5.1    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    57
3.5.2    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    61
3.6    Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu năm”    61
3.6.1    Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn    61
3.6.2    Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:    65
Chương 4    THIẾT KẾ DỮ LIỆU    66
4.1    Màn hình giao diện “Nhận lịch chuyến bay”    66
4.1.1    Màn hình với tính đúng đắn    66
4.1.2    Màn hình cuối cùng    67
4.2    Màn hình giao diện “Bán vé chuyến bay”    68
4.2.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    68
4.2.2    Màn hình cuối cùng    69
4.3    Màn hình giao diện “Ghi nhận đặt vé”    70
4.3.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    70
4.3.2    Màn hình cuối cùng    71
4.4    Màn hình giao diện “Tra cứu chuyến bay”    72
4.4.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    72
4.4.2    Màn hình cuối cùng    73
4.5    Màn hình giao diện “Lập báo cáo tháng”    73
4.5.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    73
4.5.2    Màn hình cuối cùng    74
4.6    Màn hình giao diện “Lập báo cáo năm”    74
4.6.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    74
4.6.2    Màn hình cuối cùng    75
4.7    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 1”    76
4.8    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 2”    77
4.9    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 3”    78
4.10    Màn hình giao diện “Quản Lý Chuyến Bay”    79
4.10.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    79
4.10.2    Màn hình cuối cùng    82
4.11    Màn hình giao diện “Quản Lý Tuyến Bay”    83
4.11.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    83
4.11.2    Màn hình cuối cùng    85
4.12    Màn hình giao diện “Quản Lý Sân Bay”    86
4.12.1    Màn hình giao diện với tính đúng đắn    86
4.12.2    Màn hình cuối cùng    88
Chương 5    THIẾT KẾ XỬ LÝ    89
5.1    Màn hình “Nhận lịch chuyến bay”    89
5.2    Màn hình “Bán vé chuyến bay”    91
5.3    Màn hình Đặt vé chuyến bay    93
5.4    Màn hình “Tra cứu chuyến bay”    95
5.5    Màn hình “Báo cáo tháng”    96
5.6    Màn hình “Báo cáo năm”    97
5.7    Màn hình “Thay đổi quy định 1”    98
5.8    Màn hình “Thay Đổi Quy Định 2”    99
5.9    Màn hình “Thay Đổi Quy Định 3”    100
5.10    Màn hình “Thêm Sân Bay”    101
5.11    Màn hình  “Thêm Tuyến Bay”    102
5.12    Màn hình “Quản Lý Sân Bay”    103
5.13    Màn hình “Quản Lý Tuyến Bay”    104
5.14    Màn hình “Quản Lý Chuyến Bay”    105

Download tại

http://duriangroup.googlepages.com/BanVeCHuyenBay.doc

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: