QUẢN LÝ CD SHOP

I.      Mục đích của đề tài:

               Tin học hóa việc quản lý đĩa trong một shop bán CD

·  Giảm bớt công việc lưu trữ bằng sổ sách,cũng như tính toán và kiểm kê.

·  Tránh được sự trùng lắp dữ liệu cũng như những sai xót trong quá trình quản lý.

·  Thõa mãn yêu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng.

·  Biết được thông tin về tình hình mua bán cũng như từng sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác.

=> Việc quản lý sẽ trở nên nhanh chóng, hiệu quả và an toàn hơn.

Yêu cầu:

·  Lưu trữ và quản lý thông tin của các đĩa được nhập và xuất.

·  Tra cứu nhanh thông tin khi khách hàng mua đĩa theo một sở thích nào đó (khách hàng có thể chọn các cd có các ca sĩ,diễn viên hay bài hát, vỡ hài kịch mà mình yêu thích)

·  Kiểm soát được việc nhập và xuất của các cd, cũng như thống kê tình hình cd trong kho và doanh thu của cửa hàng theo từng mốc thời gian yêu cầu.

·  Không quan tâm chi tiết về nhân viên cũng như khách hàng.

Cài đặt:

4     Cơ sỡ dữ liệu Microsoft SQL Server 2000.

:    Ngôn ngữ lập trình ứng dụng: VB.NET.

 

II.      Mô tả hiện trạng:

Shop CD Cinemax có nhu cầu quản lý việc mua bán các CD của mình:

·   Lưu trữ thông tin các CD :
Mã CD………………TênCD:………….….………………………………
Mã loại CD :……Mã Thể loại……Đĩa hình……..
Tính chất:……..Khu vực:…………….

(Mã loại CD cho biết đó là CD Phim hay Ca nhạc…,Mã thể loại cho biết Phim, hay CD ca nhạc đó thuộc thể loại hành động,phiêu lưu hay nhạc trẻ ,thiếu nhi…Đỉa hình cho biết CD đó lài CD hình hay tiếng. Khu vực có thể là trong nước,hải ngoại,quốc tế. Tính chất cho biết CD đó là CD,VCD,DVD hay MP3)

 

·  Lưu trữ nội dung của các CD :
Mã CD….….Tên vỡ hay bài hát……………………………………….
Mã ca sĩ, diễn viên……..Mã nhạc sĩ……….

 

·  Lưu trữ thông tin Ca sĩ, diễn viên :
Mã ca sĩ diễn viên:……..Tên ca sĩ diễn viên…………………………
Hình ảnh…………

 

·  Lưu thông tin nhạc sĩ :
Mã nhạc sĩ:…….Tên nhạc sĩ………….…………………………………
Hình ảnh……………

 

·  Lưu thông tin các loại CD :
Mã loại CD………Tên loại CD……………

 

·  Lưu thông tin các thể loại :
Mã thể loại:………Tên thể loại…………………………

 

·  Lưu thông tin các nhân viên của cửa hàng :
Mã nhân viên:.…….Tên nhân viên…………….………………………
Ngày vào làm………………….Địa chỉ:………………………………..
Điện thoại liên lạc:…………………

 

·  Lưu thông tin các nhà cung cấp :
Mã nhà cung cấp:…………Tên nhà cung cấp:………………………
Địa chỉ:…………………………………Điện thoại:………………………

·  Quản lý tình hình nhập của các CD tại cửa hàng :
Mã hóa đơn nhập:……Mã nhân viên:……Ngày nhập:………
Mã nhà cung cấp……..

 

·  Quản lý chi tiết việc nhập :
Mã hoá đơn nhập…….Mã CD……
Số bộ:.….Số đĩa:……Giá nhập……..

 

·  Quản lý tình hình xuất của các CD tại cửa hàng :
Mã hoá đơn xuất:…..Mã nhân viên:…….
Tên khách hàng : …………Ngày bán:…….…Giờ bán………

·  Quản lý chi tiết việc xuất :
Mã hoá đơn xuất:……Mã CD:……… Số bộ:….Giá bán…………
Khuyến mãi……………

 

Khi CD đựoc nhập về cửa hàng nhân viên sẽ lập hoá đơn nhập cho các cd này theo mẫu sau :

         Mã HD………   Mã nv………    Ngày lập hd……..     Mã nhà cc…….

 

         Tên CD     Mã loại CD     Mã thể loại       Đĩa hình   Tính chất      Khu vực

         ………    ……………   ……………     …………   ………      …………

         ………    ……………  …………….    …………   ……….     ………….

        ……….    ……………  …………….    ………….  ……….     …………..

 

Mã loại CD và Mã thể loại chỉ đựoc nhập giống như trong bảng LoạiCD và Thể loại, Tính chất chỉ có thể là CD,VCD,DVD hay MP3.

 

Sau khi hóa đơn nhập được lập thì danh sách các cd sẽ được cập nhật vào bảng CD, sau đó nhân viên có thể nhập nội dung cho các cd trong hoá đơn vừa lập theo mẫu sau

                Mã CD …….

               Tên vỡ hay bài hát         Mã dv,ca sĩ               Mã nhạc sĩ

               …………………….  …………….           …………….

               …………………….. ……………..          ……………..

               ……………………. ………………        ………………

Nếu diễn viên,ca sĩ hay nhạc sĩ chưa có trong cơ sỡ dữ liệu thì cho phép nhập mới theo mẫu sau :

Mã ca sĩ,diễn viên        Tên ca sĩ,diễn viên                

……………               …………………….               

 

      Mã nhạc sĩ                    Tên nhạc sĩ                Hình ảnh

     ……………                ………………         …………….

 

Khi khách đến mua hàng nhân viên sẽ lập hóa đơn xuất theo mẫu sau :

Mã hoá đơn xuất:…..Mã nhân viên:…….
Tên khách hàng : …………Ngày bán:…….…Giờ bán………
Mã CD           Tên CD             Số bộ             Giá bán     Khuyến mãi           Thành tiền

………..         ……….          ……….         …………  ……………         ……………

…………      ………..        …………       ………….   …………..           …………..

…………     …………       ………….      ………….   …………..           ……………

                                                                                                Tổng cộng     $………

 

III.      Cơ sở dữ liệu:

 

THONGTINCD

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Macd

Mã CD

Text

6

Yes (No duplicate)

Tencd

Tên CD

Text

60

 

Maloaicd

Mã loại CD

Text

2

 

Matheloai

Mã thể loại

Text

4

 

Diahinh

Đĩa hình

Yes/No

 

 

Tinhchat

Tính chất

Text

3

 

Khuvuc

Khu vực

Text

20

 

 

NOIDUNGCD

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Macd

Mã CD

Text

6

Yes (Duplicate OK)

Tentrack

Tên vỡ hay bài hát

Text

60

Yes (Duplicate OK)

Macsdv

Mã ca sĩ diễn viên

Text

5

Yes (Duplicate OK)

Mans

Mã nhạc sĩ

Text

5

 

 

CSDV

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Macsdv

Mã ca sĩ diễn viên

Text

5

Yes (No Duplicate)

Tencsdv

Tên ca sĩ diễn viên

Text

50

 

 

NS

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Mans

Mã nhạc sĩ

Text

5

Yes (No Duplicate)

Tenns

Tên nhạc sĩ

Text

50

 

Hinh

Hình ảnh

Image

 

 

 

LOAICD

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Maloaicd

Mã loại CD

Text

2

Yes (No Duplicate)

Tenloaicd

Tên loại CD

Text

11

 

 

THELOAI

Field name

Description

Type

Size

Indexed

 

NHANVIEN

Field name

Description

Type

Size

Indexed

 

NHACUNGCAP

Field name

Description

Type

Size

Indexed

 

HDNHAP

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Mahdn

Mã hoá đơn nhập

Text

7

Yes (No Duplicate)

Manv

Mã nhân viên

Text

4

 

Ngaynhap

Ngày nhập

Date/time

 

 

Mancc

Mã nhà cung cấp

Text

4

 

 

CTNHAP

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Mahdn

Mã hoá đơn nhập

Text

7

Yes (Duplicate OK)

Macd

Mã CD

Text

6

Yes (Duplicate OK)

Sobo

Số bộ

Number

Int

 

Sodia

Số đĩa của 1 bộ

Number

Int

 

Gianhap

Giá nhập

Curency

 

 

HDXUAT

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Mahdx

Mã hoá đơn xuất

Text

7

Yes (No Duplicate)

Tenkh

Tên khách hàng

Text

20

 

Ngayban

Ngày bán

Date/time

 

 

Gioban

Giờ bán

Date/time

 

 

CTXUAT

Field name

Description

Type

Size

Indexed

Mahdx

Mã hoá đơn xuất

Text

7

Yes (Duplicate OK)

Macd

Mã CD

Text

6

Yes (Duplicate OK)

Sobo

Số bộ

Number

Int

 

Giaban

Giá bán

Currency

 

 

Khuyenmai

Khuyến mãi

Percent

 

 

 

Mô hình DataBase:

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: