QUẢN LÝ THƯ VIỆN

BÁO CÁO PROJECT VB.NET
QUẢN LÝ THƯ VIỆN

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

Mục đích đề tài: Tin học hóa bộ phận quản lý sách của thư viện nhà trường
·    Giảm bớt công việc tìm kiếm sách cũng như việc mượn và tra cứu sách của sinh viên và của bộ phận quản lý sách.
·    Cập nhật nhanh ,chính xác chi tiết sách ,thông tin về người mượn sách ,đem lại thuận lợi cho việc quản lý sách trong thư viện nhà trường.
Yêu cầu:
·    Lưu trữ và quản lý sách trong thư viện.
·    Quản lý sách thông qua các thao tác(cập nhật ,tra cứu ,tính toán ,in ra các phiếu mượn…)
Cài đặt:
·    Cơ sở dữ liệu : Microsoft SQL Server 2000
·    Ngôn ngữ lập trình ứng dụng :VB.Net
Mô tả hiện trạng:

·    CẬP NHẬT SÁCH:
Mã sách:
Tên sách:
Tên tác giả:
Nhà xuất bản:
Loại sách:
Đơn giá:
Và các nút duyệt với các nút :add,save,edit,delete,find,exit…

·    BẢNG ĐĂNG KÝ MƯỢN SÁCH:
Mã sinh viên:
Số phiếu mượn:
Ngày mượn :
Hạn trả:
Tên sách:
Đơn giá:

·    BẢNG TRA CỨU SÁCH:
Mã sách:
Tên sách:
Tên tác giả:
Tên Nhà Xuất Bản:
Thể loại:
Năm xuất bản:
Và các nút duyệt với các nút :add,save,edit,delete,find,exit…

·    Kèm thao là các thông tin: THÔNG TIN SINH VIÊN ,THÔNG TIN TÁC GIẢ ,THÔNG TIN NHÀ XUẤT BẢN.

Theo hiện  trạng trên các công việc triển khai như sau: Cơ sở dữ liệu gồm các bảng:
DanhmucbangCHITIETSACH

Fieldname

Description

Type

Size

Indexed

Masach

Mã sách

text

5

Yes(no duplicates)

Tensach

Tên sách

text

50

No

namXB

Năm xuất bản

int

50

No

Theloai

Thể loại

text

50

No

Danhmucbang:NXB

 

Fieldname

Description

Type

Size

Indexed

maNXB

Mã nhà xuất bản

text

5

Yes(no duplicates)

tenNXB

Tên nhà xuất bản

text

50

No

Theloai

Thề loại

text

50

No

Linhvuc

Lĩnh vực

text

50

No

NamXB

Năm xuất bản

int

50

No

                                         

                                               

Danhmucbang:PHIEUMUONSACH

 

Fieldname

Description

Type

Size

Indexed

Masach

Mã sách

text

5

No

MaSv

Mã sinh viên

text

5

No

Ngaymuon

Ngày mượn

datetime

 

No

Ngaytra

Ngày trả

Datetime

 

No

hanmuon

Hạn mượn

int

50

No

 

 

 

 

 

                                                Danhmucbang:SINHVIEN

 

Fieldname

Description

Type

Size

Indexed

Masv

Mã sinh viên

Text

5

Yes(no duplicates)

Hotensv

Họ tên sinh viên

Text

50

No

Ngaysinh

Ngày sinh

Date/time

 

No

phai

phái

Yes/no

 

No

 

                                                Danhmucbang:TACGIA

 

Fieldname

Description

Type

Size

Indexed

maTG

Mã tác giả

text

5

Yes(no duplicates)

tenTG

Tên tác giả

Text

 

No

Ngaysinh

Ngày sinh

Date/time

50

No

 

                                                Danhmucbang:TG_SACH

 

Fieldname

Description

Type

Size

Indexed

Masach

Mã sách

text

5

No

Matacgia

Mã tác giả

text

5

No

QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: