Quản Lý Bán Hàng Điện Thoại Di Động

Chương trình dùng để buôn bán, cập nhật, tra cứu thông qua các chức năng trên hệ thống menu, cũng như các sự kiện _click của các Button.

I)                   Mô Hình DuLieu

Chương trình  bao gồm các đối tượng chính:

SanPham:

Dùng dể lưu thông tin của điện thoại

Các thuôc tính:

MaSP, TenSP, MaNSP, DonGia,  SoLuongHang,Images,

NhomSanPham:

Dùng để lưu thông tin các hãng điện thoại

Các thuộc tính:

MaNSP,TenNSP,GhiChu

KhachHang:

Dùng để lưu thông tin của khách hàng khi mua hàng qua mạng

Các Thuôc tính

MaKH,Ho,Ten,Email,DiaChi,ThanhPho,DienThoai,CongTy

HoaDon

Dùng để lưu thông tin hóa đơn thuộc về khách hàng nào và thời gian lập hóa đơn,…

Các thuộc tính:

MaHD,MaKH,TongTien,NgayLapHD,ThanhToan

ChitietHoaDon:

 Dùng để lưu chi tiết sản phẩm được mua  như DonGia,SoLuong,…

Các thuôc tính:

MaHD,MaSP,DonGia,SoLuong,ThanhTien

 

Ở cửa sổ chính của chương trình  được thiết kế bao gồm một Treeview, hai Listview,một phía bên phải chương trình chứa hình ảnh điện thoại và một ở góc dưới bên trái dùng để khi khách hàng chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng bằng cách chọn điện thoại sau đó click vào button (“Cho Vào Giỏ Hàng”) sẽ hiện lên một Inputbox cho phép người dùng nhập số lượng sản phẩm, chọn ok sẽ hiện lên trong ListView Tên, Đơn giá,Số lượng,Thành tiền của sản phẩm đó.Nếu khách hàng muốn trả lại thì click phải vào dòng sản phẩm trên ListView ở góc bên trái dưới sẽ hiên lên một Inputbox cho nhập số lượng cần trả lại. Kết thúc quá trình chọn hàng, khách hàng sẽ Click vào Button (“Hoàn Tất Mua Hàng”) sẽ hiện lên một Form trên dó có Button (“Đăng Nhập”).

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: