WebSite Mua Bán Linh Kiện Qua Mạng

I.Mô tả Ứng Dụng.

 

A. Mục Đích ::

Dùng để quảng cáo, mua bán các loại linh kiện, quản lý Cơ Sở Dữ Liệu  trên môi trường web.

B Ưu điểm ::

            Ứng Dụng dựa trên Web giao diện dể sử dụng, dể dàng cho người quản lý cơ sở dữ liệu.

C Khuyết Điểm ::

            Việc thanh toán hóa đơn không thể thực hiện bằng việc thanh toán trực tuyến  mà thông qua địa chỉ của khách hàng.

 

II.Chi Tiết Ứng Dụng.

 

A. Mô tả::

Xây dựng Ứng dụng Web theo mô hình 3 tầng.

            1. Tầng Dữ Liệu : Sử dụng cơ sở dữ liệu là Microsoft SQL

            2. Tầng xử lý : sử dụng Component và XML Web Services làm nền cho ứng dụng.

            3. Tầng Giao diện : Sử dụng ngôn ngữ VB.Net để tạo Web Application.

B. Chi tiết các tầng ::

 

I Tầng DataBase .

 

            1. Mô Hình Dữ Liệu Của Ứng Dụng Bao Gồm Các Table.

 

a. TaiKhoan:: Bao Gồm Các Tài Khoản .

           

DataField

DataType

Description

MaTK

Char

Mã Tài Khoản

SoTien

money

Số Tiền

 

                        b. Table KhachHang :: Bao Gồm các thông tin của các khách hàng

 

DataField

DataType

Description

MaKH

Int

Mã Khách Hàng

TenKH

Nvarchar

T ên Khách Hàng

Dchi

Nvarchar

Địa Chỉ

SoDT

Nvarchar

Số Điện Thoại

 

                        c. Table LinhKien :: Thông Tin về linh kiện

 

DataField

DataType

Description

MaLK

Nvarchar

Mã Linh Kiện

MaLoai

varchar

Mã Loại

MaNCC

Nvarchar

Mã Nhà Cung Cấp

TenLK

Nvarchar

Tên Linh Kiện

HangSX

Nvarchar

Hãng Sản Xuất

MoTa

Nvarchar

Mô Tả

TGBH

Smallint

TG Bảo Hành

NgayCapNhat

Datetime

Ngày Cập Nhật

Hinh

Nvarchar

Hình

 

 

                        d. Table HoaDon :: Thông Tin Hóa Đơn

 

DataField

DataType

Description

MaHD

int

Mã Hóa Đơn

MaKH

Int

Mã Khách hàng

MaNV

Tinyint

Mã Nhân Viên

NgayLapHD

Datetime

Ngày Lập Hoá Đơn

NgayGiao

Datetime

Ngày Giao

TiGia

Money

Tỉ Giá Ngoại Tệ

 

                        e. Table ChiTietHD :: Thông Tin Chi Tiết Hóa Đơn .

 

DataField

DataType

Description

MaLK

Nvarchar

Mã Linh Kiện

MaHD

Int

Mã Hoá Đơn

SoLuongBan

Smallint

Số Lượng Bán

DonGiaBan

Money

Đơn Giá Bán

 

                        f. Table NhanVien  :: Thông Tin về Nhân Viên

 

DataField

DataType

Description

MaNV

Tinyint

M ã Nhân Viên

TenNV

Nvarchar

Tên Nhân Viên

Phai

Nvarchar

Giới Tính

NgaySinh

Datetime

Ngày Sinh

Diachi

Nvarchar

Địa Chỉ

 

                        g. KhachHang :: Bao Gồm các thông tin của các Nh àCung Cấp

 

DataField

DataType

Description

MaNCC

Nvarchar

Mã Nhà Cung Cấp

TenNCC

Nvarchar

T ên Nhà Cung Cấp

Dchi

Nvarchar

Địa Chỉ

SoDT

Nvarchar

Số Điện Thoại

 

                        h. Table ChiTietGiao :: Thông Tin Chi Tiết Giao .

 

DataField

DataType

Description

MaHDN

Int

Mã Hoá Đơn Nhập

MaLK

Nvarchar

Mã Linh Kiện

SoLuong

Int

Số Lượng Giao

DonGia

Money

Đơn Giá Nhập

 

                        h. Table DonGia :: Thông Tin về Đơn Giá .

 

DataField

DataType

Description

Ngay

Datetime

Ngày Cập Nhật

MaLk

Nvarchar

Mã Linh Kiện

DonGiaBan

Money

Đơn Giá Bán

DonGiaNhap

Money

Đơn Giá Nhập

ApDung

Bit

Áp Dụng

 

                        h. Table GioHang :: Thông Tin về Giỏ Hàng .

 

DataField

DataType

Description

CardID

Char

Mã giỏ hàng

MaLk

Nvarchar

Mã Linh Kiện

SoLuong

Int

Số Lượng

NgayMua

Datetime

Ngày Mua Hàng

 

                        h. Table HoaDonNhapHang :: Thông Tin về Hóa Đơn Nhập Hàng .

 

DataField

DataType

Description

MaHDN

Int

Mã Hóa Đơn Nhập

MaNCC

Nvarchar

Mã Nhà Cung Cấp

NgayLapHD

Datetime

Ngày Lập Hóa Đơn

NgayGiao

Datetime

Ngày Giao Hàng

 

                        h. Table LoaiLinhKien :: Thông Tin về Loại Linh Kiện .

 

DataField

DataType

Description

MaLoai

Varchar

Mã Loại Linh Kiện

TenLoai

Nvarchar

Tên Loại Linh Kiện

 

                        h. Table TonKho:: Thông Tin về Số Hàng Tồn .

 

DataField

DataType

Description

ID

Int

Số Thứ Tự

MaLK

Nvarchar

Mã Linh Kiện

SoLuongTon

Int

Số Lượng Tồn

 

            2. Mô Hình Quan Hệ Của Cơ Sở Dữ Liệu.     

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: