Xây dựng chương trình thi trực tuyến

Yêu cầu:
Xây dựng chương trình dựa trên kiến trúc 3 tầng
Sử dụng component và webservice
Giao diện đẹp

Mô tả:
Trường Trung Học Phổ Thông X có nhu cầu xây dựng một chương trình thi trực tuyến nhằm đảm bảo tính trung thực và công bằng cho học sinh.
–    Mỗi học sinh đều có một mã số để phân biệt học sinh này với học sinh khác và có một password để login vào hệ thống.
–    Học sinh có thể thi bất kì lúc nào.
–    Thời gian chỉ được tính khi học sinh bắt đầu làm câu thứ nhất.
–    Hình thức thi là trắc nghiệm.
–    Đáp án có thể có 1 hoặc nhiều trong một câu hỏi.

1.    PHÂN TÍCH HỆ THỐNG:
3.1 Xác định các thực thể chính:
– Students (studentID)
– Results (studentID, TestID)
– Tests (TestID)
– Questions (QuestionID)
– Answers (AnswerID, QuestionID)
3.2 Mối quan hệ giữa các thực thể:
– Mỗi student có thể có nhiều bài test
– Mỗi bài test có thể có nhiều câu hỏi(Question)
– Mỗi câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời(Answer)
– Mỗi câu trả lời chỉ có thể thuộc về một câu hỏi.
– Mỗi câu hỏi chỉ có thể thuộc về một bài test.
– Mỗi bài test có thể được làm bởi nhiều sinh viên.
– Mỗi câu trả lời chỉ thuộc về một câu hỏi
– Mỗi câu hỏi chỉ thuộc về 1 bài test

2.    Phân tích sơ lược yêu cầu chức năng:
Ø    Cho sinh viên đăng nhập vào hệ thống. Nếu Sinh viên gõ sai password hay không đúng username sẽ xuất ra câu thông báo nhập sai và yêu cầu nhập lại
Ø    Chương trình có cơ chế tự động tính thời gian. Sau khi bắt đầu làm bài, thời gian sẽ được đếm ngược cho tới khi trở về 0 hoặc sinh viên nhấn nút kết thúc.
Ø    Số câu hỏi sẽ được random mỗi lần làm bài. Và vị trí câu trả lời cũng được thay đổi.
Ø    Sinh viên sẽ được tính điểm ứng với số câu trả lời đúng của mình
3.    Mô hình cơ sở dữ liệu:
a.    Thiết kế cơ sở dữ liệu:
Bảng thông tin về sinh viên

tblStudents

Column Name

Description

Data Type

Lenght

StudentID

Mã sinh viên

nvarchar

50

FullName

Tên sinh viên

nvarchar

50

Password

Mật mã

nvarchar

50

Address

Địa chỉ

nvarchar

50

Phone

Số điện thoại

nvarchar

12

Email

Email

nvarchar

50

 

 

§                                                         Bảng thông tin về bài test

tblTests

Column Name

Description

Data Type

Lenght

TestID

Mã bài test

nvarchar

50

TestTitle

Tên bài test

nvarchar

255

MaxTime

Thời gian làm bài

int

 

IsOpen

Có mở hay không

bit

 

 

§                                                         Bảng thông tin về Question

tblQuestions

Column Name

Description

Data Type

Lenght

QuestionID

Mã câu hỏi

int

 

TestID

 bài test

nvarchar

255

QuestionContent

Nội dung câu hỏi

text

 

Description

Mô tả câu hỏi

text

 

 

§                                                         Bảng thông tin về Result

tblResults

Column Name

Description

Data Type

Lenght

StudentID

Mã sinh viên

nvarchar

50

TestID

 bài test

nvarchar

50

Mark

Điểm

int

 

BeginTime

Thời gian bắt đầu

datetime

 

FinishTime

Thời gian kết thúc

datetime

 

§                                                         Bảng thông tin về Answer

tblAnswers

Column Name

Description

Data Type

Lenght

AnswerID

Mã câu trả lời

nvarchar

50

QuestionID

 câu hỏi

int

 

AnswerContent

Nội dung câu trả lời

text

 

IsAnswer

Là câu trả lời

bit

 

a.                                                                              Mô hình cơ sở dữ liệu:

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: