QUẢN LÝ CÔNG NỢ LÁI XE CHO CÔNG TY TÂN Á

QUẢN LÝ CÔNG NỢ LÁI XE CHO CÔNG TY TÂN Á

Download toàn bộ tại: http://duriangroup.googlepages.com/taxi.rar

I.      Phần tổng quan:

 

a)     Mô tả nội dung đề tài:

Đặc tả đề tài:

Công ty Tanaco hiện có khoảng 150 xe taxi được biên chế thành 04 đoàn xe: Gò Vấp, Hàng Xanh, Phú Lâm, Tân Bình. Các thông tin cơ bản của một xe taxi bao gồm biển số đăng ký, số khung, số máy, trực thuộc đoàn xe nào, lái xe nào đang chạy.

                                   i.Bộ phận hành chánh:

Chịu trách nhiệm cập nhật những thông tin nói trên (Những thông tin thường thay đổi đó là: xe đó trực thuộc đòan xe nào, lái xe nào đang chạy xe đó).

Bộ phận hành chánh  cũng là nơi tiếp nhận hồ sơ xin việc của các lái xe. Thông tin lái xe bao gồm lý lịch trích ngang như họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ, trình độ học vấn, dấu bằng lái xe (từ dấu B2 trở lên), ngày vào làm việc. Căn cứ vào lý lịch và tình hình của các đoàn xe hiện tại, bộ phận hành chánh sẽ quyết định lái xe sẽ về chạy đoàn xe nào, chạy xe số mấy. Trong quá trình làm việc, lái xe có thể được điều chuyển giữa các đoàn hay chạy xe khác. Trường hợp lái xe nghỉ việc, thông tin lái xe sẽ được cập nhật thêm ngày nghỉ việc.

Công ty áp dụng chế độ khoán doanh thu theo từng thời điểm. Chế độ khóan hiện tại là 150.000 đồng / ca (mỗi ca tương ứng với 24 tiếng). Mỗi lái xe khi vào làm việc tại công ty bắt buộc phải chạy 1 tài (có nghĩa là cứ 1 xe taxi sẽ chỉ có duy nhất một lái xe chạy tại một thời điểm) và đóng một khoản tiền ký quỹ từ 3.500.000 VND đến 5.000.000 VND tùy trường hợp.

Mỗi đoàn xe sẽ có một ban điều hành đoàn xe chịu trách nhiệm chấm công taxi trong đoàn theo ca. Cuối ngày, Ban điều hành đoàn xe phải thống kê số lái xe chưa nộp tiền khoán doanh thu trong ngày và gửi về cho bộ phận kế toán của công ty để cập nhật công nợ lái xe.

Mỗi lái xe phải đảm bảo chạy ít nhất 23 ca/tháng, trường hợp lái xe không chạy đủ số ca qui định trong tháng thì cứ mỗi ca thiếu, lái xe phải bồi thường tiền doanh thu là 200.000 đ/ca. Cuối tháng, bảng thống kê số ca chạy của từng lái xe sẽ được ban điều hành đoàn xe lập và gởi về cho bộ phận kế toán của công ty để cập nhật công nợ lái xe. Trong bảng thống kê đó nêu rõ họ tên của từng lái xe, xe đang chạy, tổng số ca chạy trong tháng, tổng số ca thiếu ( được tính bằng cách lấy 23 – tổng số ca chạy trong tháng ), tổng số tiền phải bồi thường (được tính bằng cách lấy 200.000 x tổng số ca thiếu ).

Trong trường hợp xe cần sửa chữa ban điều hành đoàn xe còn có trách nhiệm lập biên bản sửa chữa xe, ghi rõ các thông tin như họ tên lái xe, mã số xe sửa chữa, nội dung sửa chữa, khoản tiền mà lái xe phải chịu, ngày lập biên bản. Các biên bản này cũng sẽ được gởi về trong ngày cho Bộ phận kế toán của công ty để cập nhật công nợ lái xe.

                                             ii.Bộ phận kế toán :

Chịu trách nhiệm theo dõi công nợ chi tiết của từng lái xe như nợ tiền doanh thu, nợ tiền sửa chữa, nợ tiền tạm ứng, nợ tiền bồi thường doanh thu. Bộ phận kế toán có trách nhiệm lưu giữ các báo cáo từ ban điều hành đoàn xe và căn cứ vào đó lập ra bản chi tiết công nợ cho từng lái xe hàng ngày. Bản chi tiết công nợ sẽ được gửi trực tiếp đến từng ban điều hành đoàn xe và ghi rõ lái xe có bị cắt tài hay không? Nếu số tiền ký quỹ còn lại của lái xe ( sau khi lấy số tiền đã ký quỹ – tổng tiền nợ ) >= 1.000.000 đồng thì lái xe đó được tiếp tục chạy xe, ngược lại bị cắt tài.

Ví dụ : Lái xe X có các thông tin công nợ như sau :

                        + Số tiền đã ký quỹ :3.500.000 đ

                        +Tổng tiền  nợ       : 2.000.000 đ bao gồm :

– Nợ doanh thu :450.000 đ

– Nợ sửa chữa    :1.450.000 đ

– Nợ tạm ứng     :100.000 đ

Vậy lái xe X vẫn được phép chạy vì số tiền ký quỹ còn lại của lái xe X là 1.500.000 đồng ( 3.500.000 – 2.000.000).

Lưu ý khi lái xe bị cắt tài, lái xe không phải nộp khóan doanh thu cho ngày hôm đó nhưng nếu trong tháng số ca chạy không đủ theo số ca chạy tối thiểu thì vẫn bị phạt theo luật định.

Khi lái xe cần nộp tiền bổ sung để thanh toán các khoản nợ (tăng tiền ký quỹ) hay xin tạm ứng hay nhận lại tiền ký quỹ (trường hợp nghỉ việc) lái xe phải liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán. Cuối ngày, ban điều hành đoàn xe sẽ nộp tiền doanh thu của đoàn xe trong ngày cho bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán có trách nhiệm lập các chứng từ thu chi (phiếu thu/chi, ngày lập phiếu, nội dung, số tiền) để quản lý công nợ lái xe.

Khi lái xe muốn nghỉ việc, lái xe phải viết đơn xin nghỉ việc và đối chiếu công nợ với bộ phận kế tóan, sau đó lái xe nhận lại tiền ký quỹ (đã trừ các khoản nợ nếu có). Bộ phận hành chánh căn cứ ngày viết đơn xin nghỉ việc của lái xe để cập nhật thông tin trích ngang (ngày nghỉ việc) của lái xe.

b)     Xác định phạm vi và ràng buộc cho hệ thống:

                                           i.    Mục tiêu của chương trình:

– Hỗ trợ công ty lưu thông tin về tài xế , những thông tin về xe và những biên bản sửa chữa xe. Theo dõi doanh thu của từng lái xe.

– Hỗ trợ việc cập nhật những thông tin công nợ lái xe và ngày nghỉ việc của lái xe.

– Hỗ trợ quản lý công nợ lái xe (số tiền ký quỹ, nợ doanh thu, nợ sửa chữa, tạm ứng ) và cho biết doanh thu của từng lái xe và số ca họ chạy.

 

                                         ii.    Mô tả:

          – Nhập liệu :

                             + Nhập thông tin về người lái xe.

                             + Nhập thông tin về xe.

                             + Nhập thông tin số tiền ký quỹ.

         Tính toán :

+ Tính toán công nợ.

+ Tính toán doanh thu theo tháng, quý, năm.

         Báo cáo :

+ Báo cáo thông tin về biên bản sửa chữa.

+ Phiếu thu, phiếu chi đầy đủ thông tin.

+ Thống kê doanh thu của công ty.

         Lưu trữ :

+ Lưu trữ thông tin khách hàng (họ tên, địa chỉ, năm sinh, …).

+ Lưu trữ thông tin về xe (số khung, số sườn, số máy ).

+ Lưu trữ tiền ký quỹ.

 

c)     Thành viên tham gia và vai trò của từng thành viên:

 

Báo cáo lần 1 :

 

STT

MSSV

Họ tên

Vai trò

1

04HC340

Lê Thị Thu Hiền

Thiết kế mô hình ER

2

04HC336

Nguyễn Triệu Hân

Thiết kế mô hình DFD,Mô hình tựa Merise

 

Báo cáo lần 2 : Cùng Thiết kế dữ liệu và làm giao diện.

 

d)     Kế hoạch thực hiện:

·        Tìm hiểu nghiệp vụ của đề tài.

·        Phân chia công việc.

·        Thảo luận và Thiết kế mô hình ra giấy.

·        Chỉnh sửa.

·        Thiết kế mô hình bằng phần mềm Power Designer.

 

II.      Phân tích:

a)     Phân tích hiện trạng:

                                       i.        Sơ đồ tổ chức:

 …..

 

a)     Phân tích yêu cầu hệ thống:

 

                                       i.        Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng:

 

Yêu cầu chức năng:

*      Ghi nhận các thông tin lái xe, xe taxi cũng như sự phân công trong đoàn xe.

*      Quản lý công nợ của lái xe, các chứng từ thu / chi.

*      Thống kê doanh thu của từng đoàn xe theo tháng, quí, năm.

Yêu cầu phi chức năng:

Đảm bảo tính dễ dàng sửa đổi của hệ thống trong việc thiết lập các quy định.

 

                                     ii.        Mô hình quan niệm xử lý bằng DFD:

Mô hình cấp 1:

I.      Thiết kế:

a)     Thiết kế dữ liệu:

                                            i.    Thiết kế vật lý dữ liệu:

DoanXe(MaDoanXe,TenDoanXe).

LaiXe(MaLaiXe,HoTen,NamSinh,SoCMND,NoiSinh,DanToc,TonGiao,

DiaChi,TrinhDoHocVan,DauBangLaiXe,NgayVaoLamViec,NgayNghiViec).

Xe(BienSo,SoKhung,SoMay,MaDoanXe,MaLaiXe).

KyQuy(MaLaiXe,SoTien)

ChamCong(MaChamCong,Ngay,MaLaiXe,TinhTrangLaiXe,

TinhTrangNopTien).

ThamSo (SoTienKyQuyToIThieu,SoTienKyQuyToiDa,

SoTienKhoanTrenCa,SoCaToiThieuTrenThang,SoTienBoiThuongTrenCa).

BienBanSuaChuaXe(MaSoSuaChua,NgayLap,MaLaiXe,

NoiDungSuaChua,SoTienLaiXeChiu)

CongNo(MaCongNo,Ngay,LaiXe,NoTienDoanhThu,NoTienSuaChua,

NoTienTamUng).

                  PhieuThuChi(SoPhieu,LoaiPhieu,NgayLap,MaLaiXe,NoiDung,SoTien).

 

                                          ii.    Mô tả ràng buộc toàn vẹn:

Các ràng buộc về khóa chính trên các bảng.

Các thông tin ràng buộc thỏa mảng thông tin cho trên bảng tham số.

b)     Thiết kế giao diện:

                                            i.    Thiết kế thực đơn, form:

………….

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: