Tạo label trong VB thể hiện thời gian đếm ngược?

Tạo label trong VB.net  thể hiện thời gian đếm ngược, cụ thể là 15:00 đếm ngược từng giây cho tới 0.
 

Đáp:

Để đếm giờ được theo yêu cầu của bạn, bạn hãy thực hiện các thao tác sau:
1. Tạo 1 đối tượng Timer trong Form VB của bạn (tên mặc định là Timer1), khai báo 2 thuộc tính sau của Timer : Interval = 1000 (1s), Enabled = False.
2. Khai báo 2 biến sau để quản lý thời gian:
Dim phut As Byte, giay As Byte
3. Viết đoạn code sau để khởi động giá trị thời gian và bắt đầu cho Timer đếm:

Private Sub Form_Load(…)
phut = 15: giay = 0
Timer1.Enabled = True
End Sub


4. Tạo hàm xử lý Timer cho đối tượng Timer1 như sau:
‘Mỗi lần 1s trôi qua, hàm sau sẽ chạy 1 lần
Private Sub Timer1_Tick()
If giay <> 0 Then
giay = giay – 1
Else ‘nếu thành phần giây = 0
giay = 59
If phut <> 0 Then
phut = phut – 1
Else
MsgBox “Het gio”
End If
End If
‘hiển thị thời gian còn lại lên Label lblTimeOut
lblTimeOut.Caption = CStr(phut) & “:” & CStr(giay)
End Sub

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: