Bài 4: QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Bài 4: QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Một trung tâm đào tạo công nghệ thông tin cần xây dựng hệ thống thông tin về các học viên tham gia vào các lớp học trong chương trình 112CP bao gồm các chức năng sau:

(1)   Quản lý các đợt học

(2)   Quản lý học viên

(3)   Quản lý môn học

(4)   Quản lý thi

(5)   Tìm thông tin của một học viên theo họ tên, lớp, cơ quan, tỉnh thành.

(6)   Thống kê số học viên theo cơ quan, tỉnh/thành, đợt học, lớp, môn học.

Chương trình học được chia làm nhiều đợt. Mỗi đợt sẽ có nhiều lớp học và mỗi lớp sẽ được học nhiều môn và mỗI môn học có thể có nhiều lớp được học. Thông tin về môn học bao gồm : mã môn học, tên môn học, thờI lượng. Các học viên trong cùng lớp học sẽ được học các môn như nhau.

Thông tin về đợt học gồm : mã đợt, ngày bắt đầu học, ngày kết thúc. Thông tin về lớp bao gồm : mã lớp, tên lớp. Mỗi học viên chỉ đựợc học một lớp duy nhất.Thông tin về học viên gồm có : mã học viên, họ tên học viên, ngày sinh, thuộc cơ quan nào của tỉnh thành nào cử đi học

Cuối mỗi môn học, học viên phải thi kết thúc môn học và nhà trường cần lưu lại điểm của học viên. Thông tin về kết quả thi của học viên gồm : mã học viên, mã môn học, ngày thi, điểm thi,  lần  thi.

 

  1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
  2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một học viên.
  3. Xác định mô hình xử lý cho thêm/xóa kết quả thi của một học viên.
  4. Thiết kế giao diện cho các chức năng của hệ thống.
  5. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: