Bài 5: Quản lý nhân viên

Bài 5: Quản lý nhân viên

Một công ty phần mềm cần xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân viên bao gồm các chức năng sau:

(1)   Quản lý thông tin nhân viên, phòng ban

(2)   Quản lý thông tin về đè án, phân công đề án

(3)   Tìm kiếm thông tin nhân viên theo họ tên, đề án tham gia

(4)   Tim kiếm thông tin đề án theo tên, kinh phí

(5)   Thống kê số nhân viên tham gia đề án,

(6)   Thống kê số đề án mà nhân viên tham

 

Thông tin của nhân viên gồm mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, phái, bậc lương. Ngoài ra, mỗi nhân viên được quản lý trực tiếp bởi một nhân viên khác và phải làm việc trong một phòng ban. Thông tin về phòng ban gồm mã phòng ban, tên phòng ban, trưởng phòng, ngày nhậm chức.

Mỗi phòng ban được đặt tại một địa điểm và tham gia chủ trì một số dự án.

Thông tin về dự án gồm mã dự án, tên dự án, tổng kinh phí, ngày bắt đầu, thời gian thực hiện(dự tính) và địa điểm thực hiện dự án. Mỗi dự án có nhiều nhân viên tham gia và một nhân viên có thể tham gia vào nhiều dự án. Thông tin tham gia dự án của mỗi nhân viên gồm vị trí (quản lý dự án, phân tích, thiết kế, trưởng nhóm thi công, thi công, kiểm tra chương trình), ngày bắt đầu tham gia và khoảng thời gian tham gia. Những nhân viên tham gia dự án sẽ có thêm phụ cấp. Để tính phụ cấp cho nhân viên tham gia mỗi dự án, công ty căn cứ vào hệ số tương ứng cho vị trí của nhân viên đó trong dự án và thời gian tham gia dự án trong một tháng cụ thể(tính bằng phần trăm của tháng. Ví dụ tháng 11 tham gia 15 ngày thì tính thời gian là 50% tháng). Ghi chú:  công ty căn cứ vào ngày bắt đầu tham gia dự án và khoảng thời gian tham gia dự án  để tính số ngày tham gia dự án trong một tháng nào đó.

 

  1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
  2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một nhân viên.
  3. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm/ huỷ  phân công một nhân viên vào một đề án.
  4. Thiết kế giao diện cho các chức năng của  hệ thống.
  5. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: