Bài 8: Quản lý giáo viên

Bài 8: Quản lý giáo viên

Nhà trường cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý tất cả các giáo viên hiện có của trường. Thông tin về giáo viên gồm : mã giáo viên; họ tên; ngày sinh; phái (nam/nữ); học vị(cử nhân, thạc sĩ, …); học hàm(giáo sư, phó giáo sư,…); khoa, bộ môn mà giáo viên tham gia giảng dạy; khả năng giảng dạy của giáo viên; thông tin tham gia của giáo viên(cơ hữu, thỉnh giảng,…). Thông tin về bộ môn gồm mã bộ môn, tên bộ môn, Thông tin về khoa gồm: mã khoa, tên khoa. Thông tin về học vị gồm: mã học vị, tên học vị, năm đạt. Thông tin về học hàm gồm: mã học hàm, tên học hàm, năm đạt. Ngòai ra, nhà trường cũng cần biết thêm nơi đào tạo các học vị của giáo viên tương ứng với các thời điểm đạt học vị. Thông tin về nơi đào tạo bao gồm: mã trường, tên trường, thành phố, quốc gia  Thông tin về khả  năng dạy của giáo viên gồm: môn dạy, khả năng(lý thuyết/ thực hành), số năm kinh nghiệm. Thông tin về môn học gồm : mã môn học, tên môn học, thời lượng lý thuyết, thời lượng thực hành). Thông tin tham gia giảng dạy của giáo viên bao gồm: hình thức tham gia (cơ hữu, thỉnh giảng,…), ngày bắt đầu, ngày kết thúc (nếu chưa kết thúc thì ngày kết thúc để trống)  

 

Các chức năng cần có trong hệ thống:

  1. Quản lý giáo viên, môn học, học vị, học hàm, khoa, bộ môn, các hình thức tham gia giảng dạy (thêm/xóa/sửa)
  2. Tìm thông tin của một giáo viên thêo mã giáo viên, theo họ tên, theo học vị, học hàm, khoa, bộ môn, hình thức tham gia giảng dạy
  3. Thống kê giáo viên theo học vị, học hàm, theo hình thức tham gia giảng dạy, theo khoa, theo bộ môn

 

Các yêu cầu

  1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
  2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một giáo viên mới
  3. Xác định mô hình xử lý cho chức năng cập nhật thông tin về học vị cho một giáo viên
  4. Thiết kế giao diện cho các chức năng của  hệ thống.
  5. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: