Chương 1 : DẪN NHẬP VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Bài thứ 1:

                                    Phân bố thời lượng:

                                          Số tiết giảng ở lớp: 4 tiết

                                          Số tiết tự học ở nhà:

                                          Số tiết làm bài tập ở nhà:

Đặt vấn đề

      Hệ thống thông tin là gì? Các bước xây dựng một hệ thống thông tin?

a. Tóm tắt nội dung chính:

         Bài này sẽ giúp sinh viên làm quen với các khái niệm về hệ thống thông tin và có cái nhìn khái quát về việc xây dựng một hệ thống thông tin.

b. Nội dung cụ thể

1.1  Định nghĩa hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin={những con người, những dữ liệu,những xử lý}. Con người xử lý dữ liệu để cung cấp thông tin quản lý trong tổ chức.

 

1.1.1  Hệ thống tổ chức

·        Khái niệm hệ thống trong bối cảnh môi trường kinh tế xã hội gồm các thành phần được tổ chức kết hợp với nhau họat động nhằm đạt đến một mục tiêu kinh tế, xã hội. Trong trường hợp này được gọi là hệ thống tổ chức kinh tế xã hội.

·  Các mục tiêu kinh tế xã hội thường bao gồm các mục tiêu:

   Lợi nhuận

   Phi lợi nhuận

·  Hệ thống tổ chức được chia thành ba lọai như sau:

– Tổ chức hành chánh sự nghiệp

– Tổ chức xã hội

– Tổ chức kinh tế

 

1.1.2  Họat động của hệ thống tổ chức:

1.1.2.1  Môi trường của hệ thống tổ chức

·  Hệ thống tổ chức khác tác động lên tổ chức nhằm cung cấp đàu vào cũng như nhận các đầu ra của tổ chức như là hàng hóa, nguyên vật liệu, thông tin,…

·  Môi trường tổ chức được chia thành hai lọai:

   Môi trường kinh tế

   Môi trường xã hội

1.1.1.1  Sự tác động giữa môi trường và tổ chức:

 a.jpg

1.1.1  Hệ thống quản lý:

Bộ phận đảm nhận họat động quản lý của tổ chức bao gồm : con người, phương tiện, phương pháp và biện pháp để kiểm tra nhằm đưa họat động của tổ chức đi đúng mục tiêu.

 

1.1.2  Cấu trúc của hệ thống quản lý

b.jpg

1.1.1  Ví dụ về một hê thống

1.1.1.1  Mô tả hệ thống

      Họat động của một cửa hàng kinh doanh mua bán nước giải khát: Cửa hàng bán sĩ và lẽ các lọai nước ngọt, nước suối, rượu , bia…Đối tượng mà cửa hàng giao tiếp là khách hàng mua các lọai nước giải khát, nhà cung cấp (các công ty sản xuất nước giải khát) cung cấp các lọai nước giải khát cho cửa hàng và ngân hàng giao tiếp với cửa hàng thông qua việc gửi, rút và thanh tóan tiền mặt cho nhà cung cấp.

      Cửa hàng có 3 bộ phận được sắp xếp để thực hiện các công việc khác nhau: kho dùng để cất giữ hàng, nhập kho từ nước giải khát được giao từ các nhà cung cấp, xuất kho lên quầy bán hàng cho nhân viên bán hàng để bán cho khách hàng và quản lý thông tin về tồn kho hàng ngày của tất cả các loại nước giải khát. Phòng bán hàng thực hiện các công việc bán và nhận đặt nước giải khát của khách hàng cũng như lập hóa đơn và xử lý thanh toán. Văn phòng dùng để quản lý và theo dõi thông tin về nhập xuất, kế tóan, đơn hàng và đặt mua nước giải khát.

 

1.1.1.2  Mô hình hóa hệ thống

 d.jpg

·        Hệ thống quyết định : Mua thêm máy móc thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viên mới, điều chỉnh chế độ lương,…

·        Hệ thống tác nghiệp: thựchiện việc bán hàng của nhân viên bán hàng, thực hiện giao hàng, kiểm tra kho, theo dõi công việc và chấm công, thực hiện phỏng vấn tuyển dụng,…

·        Hệ thống thông tin :ghi nhận các số bán nước giải khát; xử lý các báo cáo về doanh thu, tồn kho; theo dõi kế hoạch tuyển dụng nhân viên của hệ thống quyết định;….

 

1.1  Các trục biểu diễn một hệ thống thông tin

e.jpg

 

1.1.1  Trục nhận thức

·        Mức quan niệm | ý niệm (conceptual)

·        Mức vật lý

·        Mức logic

 

1.1.2  Trục các thành phần

·        Dữ liệu

·        Xử lý:

@ Dữ liệu được xem là khía cạnh tĩnh của hệ thống thông tin còn thành phần xử lý được xem là động của hệ thống thông tin.

·        Các bộ xử lý

·        Truyền thông

·        Con người: 

 

1.1.3  Trục các bước phát triển của một hệ thống thông tin

·        Phân tích:

   Kế hoạch hóa

   Khảo sát hiện trạng

   Nghiên cứu khả thi

   Lập danh sách hợp đồng trách nhiệm

·        Thiết kế hệ thống thông tin: Thiết kế hệ thống thông tin dựa vào hồ sơ phân tích

·        Cài đặt, khai thác:

   Cài đặt hệ thống dựa vào hồ sơ thiết kế

   Thử nghiệm

   Khai thác

   Bảo trì | thích ứng với nhu cầu mới

 

@ Các giai đọan này tiến hành tuần tự nhưng có thể quay lui nếu những bước, những giai đọan trước có sai sót.

 

1.1.4  Chu kỳ sống của một hệ thống thông tin

f.jpg

1.1.1  Các phương tiện cần dùng

·       

Mức quan niệm

 

Mô hình

– Dữ liệu                              Mô hình quan niệm dữ liệu (nội dung dữ liệu)

Mức quan niệm

 

– Xử lý                                 nội dung, qui trình xử lý: mô hình quan niệm xử lý

·        Ngôn ngữ đặc tả mô hình

·        Phương pháp thực hiện

(1)   Theo hướng dữ liệu

(2)   Theo hướng xử lý

(3)   Theo hướng thái độ xử phản ứng của hệ thống thông tin, đặc biệt chú trọng đến những biến cố có tác động đến hệ thống thông tin (thường là những thông  lượng vào), từ đó hệ thống phả ứng để cho ra những thông lượng ra. Hướng này phân tích dữ liệu và xử lý ngang nhau, đây là hướng mới

(4)   Các công cụ tin học CASE tools: Computer Aided System Engineering tools 


 

1.2  Các mặt phẳng qui chiếu

1.2.1  Mặt phẳng mức nhận thức – các thành phần

g.jpg

 

1.1.1  Mặt phẳng mức nhận thức-các bước phát triển

·        Kế họach hóa:

Quan niệm: xây dựng kế hoạch hóa đề án

·        Khảo sát hện trạng : khảo sát tính khả thi, danh sách hợp đồng trách nhiệm: ở mức quan niệm và tổ chức: đưa ra trách nhiệm từng bộ phận

·        Các bước còn lại: chủ yếu ở mức vật lý

h.jpg

1.1.1  Mặt phẳng các thành phần-các bước phát triển

{ Kết luận

Yêu cầu sinh viên nắm được cấu trúc của hệ thống quản lý. Các bước xây dựng một hệ thống thông tin

 

u.jpg

{ Tài liệu tham khảo

 

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: