ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.     Mã môn học: 008TH220

2.     Số đơn vị học trình: 3

3.     Trình độ thuộc khối kiến thức: Khối chuyên ngành

4.     Phân bố thời gian: 100% lý thuyết

5.     Điều kiện tiên quyết: Đã học các môn Kỹ thuật lập trình (002TH210), Cơ sở dữ liệu (004TH220).

6.     Mô tả vắn tắt môn học:

Môn học giới thiệu sinh viên các kiến thức căn bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, từ xác định các yêu cầu của hệ thống đến phân tích hệ thống và cuối cùng là thiết kế hệ thống.

7.     Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự đầy đủ các giờ học lý thuyết và tích cực, chủ động tham gia thảo luận. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT

8.     Tài liệu học tập:

[1] System Analysis and Design in a changing world – John W.Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd – Thomson Learning

 [2] Software: Power Designer version 9.0

9.     Tài liệu tham khảo:

[1] Phân tích và thiết kế HTTT-Phạm Nguyễn Cương-Khoa CNTT, Đại học KHTN TPHCM

[2] Phân tích và thiết kế HTTT – Nguyễn Văn Ba – NXB ĐH Quốc Gia HN

[3] Phân tích thiết kế hệ thống trong lập trình – Đinh Xuân Lâm – NXB Thống Kê

[4] Phân tích thiết kế hệ thống tin học _ Quản lý, Kinh doanh, Nghiệp Vụ – Ngô Trung Việt – NXB Giao thông vận tải.

[5] Hệ thống thông tin quản lý – Võ Văn Huy, Huỳnh Ngọc Liễu – NXB KHKT

[6] Systems Analysis and Design – Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall – Prentice Hall

[7] Requirements Analysis and System Design – Leszek A. Maciaszek – Addison Wesley

[8] http://www.it-dmit.com

[9] http://www.sachtinhoc.com

[10] http://www.sachtuhoc.com

10.            Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

         Nắm vững các bước cơ bản trong quá trình phân tích và thiết kế HTTT.

         Có khả năng phân tích và thiết kết các hệ thống vừa và nhỏ.

         Có khả năng biết báo cáo tiền khả thi.

         Thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.

11.            Thang điểm: 10/10

12.            Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau:

         Kiến thức tổng quát về quá trình phân tích và thiết kế HTTT.

         Nắm được mô hình quan dữ liệu và có thể thiết phân tích thiết kế mô hình dữ liệu vừa và nhỏ

         Nắm được mô hình quan niệm xử lý và có thể thiết phân tích thiết kế mô hình quan niệm xử lý ở mức độ vừa phải. Hiểu một mô hình quan niệm xử lý để có cài đặt theo mô hình.

         Nắm được các nguyên tắc thiết kết giao diện để có thể tự thiết kế một giao diện tương đối thân thiện, dễ dùng.

         Cách thức sử dụng công cụ Power Designer và Rational Rose hỗ trợ cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

13.            Nội dung chi tiết môn học:

Chương

Tên Chương

Số tiết

Lý thuyết

Số tiết

Thực hành

1

Dẫn nhập vể  hệ thống thông tin

4

0

2

Mô hình quan niệm dữ liệu

14

0

3

Mô hình quan niệm xử lý

12

0

4

Mô hình tổ chức xử lý

3

0

5

Thiết kế giao diện người-máy

9

0

6

Một số vấn đề liên quan đến cài đặt

3

0

Chương 1: Dẫn nhập về hệ thống thông tin

1.1   Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin

1.1.1     Khái niệm về hệ thống

1.1.2     Hệ thống thông tin tổ chức

1.1.3     Các loại hệ thống thông tin

1.1.4     Chu trình phát triển của hệ thống thông tin

1.2   Các trục biểu diễn của một hệ thống thông tin

1.2.1   Trục mức nhận thức một hệ thống thông tin

1.2.2   Trục các thành phần của một hệ thống thông tin

1.2.3   Trục các bước phát triển của một hệ thống thông tin

1.3   Các mặt phẳng qui chiếu

1.3.1     Mặt phẳng giữa nhận thức và các thành phần

1.3.2     Mặt phẳng giữa nhận thức và các bước phát triển

1.3.3     Mặt phẳng giữa các thành phần và các bước phát triển

 

Chương 2: Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm. Mô hình quan niệm dữ liệu

2.1    Giới thiệu về mô hình thực thể kết hợp

2.2    Các khái niệm cơ sở

2.2.1   Thực thể

2.2.2   Mối kết hợp

2.3    Mô hình thực thể kết hợp mở rộng

2.3.1  Mối kết hợp đệ qui

2.3.2  Mối kết hợp được định nghĩa trên một mối kết hợp khác

2.3.3  Nhiều mối kết hợp khác nhau trên một cặp thực thể

2.3.4  Bản số của một mối kết hợp

2.3.5  Khái niệm chuyên biệt hóa và tổng quát hóa

 

2.4          Một số vấn đề trong quá trình phân tích

2.4.1  Phân rã mối kết hợp có trên hai ngôi

2.4.2  Phân tích thành mối kết hợp hay thực thể?

2.4.3  Phân tích thành một thực thể hay một thuộc tính?

 

2.5          Các qui tắc kiểm tra mô hình quan niệm dữ liệu

2.6          Các sưu liệu

2.7          Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ

 

Chương 3: Thành phần xử lý ở mức quan niệm. Mô hình quan niệm xử lý.

3.1 Mô hình tĩnh của các xử lý

3.1.1  Các khái niệm liên quan đến xử lý

3.1.2  Các khái niệm liên quan đến dữ liệu

3.1.3  Các khái niệm liên quan đến thao tác dữ liệu

 

3.2 Mô hình “Sơ đồ dòng dữ liệu” – DFD

3.2.1  Các khái niệm

3.2.2  Sơ đồ dòng dữ liệu

3.2.3  Các công cụ đặc tả nội dung xử lý

3.2.4  Từ điển dữ liệu

Chương 4: Thành phần xử lý ở mức tổ chức. Mô hình tổ chức xử lý

4.1Mục đích của mô hình tổ chức xử lý

4.2Các khái niệm của mô hình tổ chức xử lý

4.2.1    Chỗ làm việc

4.2.2    Tác viên

4.2.3    Thủ tục-chức năng

4.2.4    Đơn vị tổ chức xử lý

4.3Đối chiếu mô hình tổ chức xử lý với mô hình quan niệm xử lý

 

Chương 5: Thành phần xử lý ở mức logic. Thiết kế giao diện người-máy

5.1     Đặt vấn đề

5.2     Thiết kế đầu vào (input)

5.2.1    Mục tiêu

5.2.2    Nôi dung thiết kế

5.2.3    Cách trình bày

5.2.4    Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn và phát hiện sai sót

5.2.5    Các phương tiện nhập dữ liệu

5.2.6    Hướng dẫn trực tuyến cho người nhập dữ liệu

5.3     Thiết kế kết xuất (output)

5.3.1   Nội dung kết xuất

5.3.2   Màn hình trình bày các kết xuất

5.4     Thiết kế đối thoại

5.4.1    Đặc điểm

5.4.2    Các mức thiết kế

5.4.3    Kiểm nghiệm và đánh giá chất lượng màn hình kết xuất

 

Chương 6 : Một số vấn đề liên quan đến cài đặt

6.1     Vấn đề kiểm nghiệm chương trình

6.2     Lập kế hoạch kiểm tra

6.2.1        Các tiêu chuẩn cần chú ý

6.2.2        Thiết kế hồ sơ kịcch bản kiểm tra – Test case

6.2.3        Kiểm tra chức năng

6.2.4        Kiểm tra tích hợp

6.2.5        Kiểm tra hệ thống

6.3     Hồ sơ kiểm tra chương trình

(PHẦN II) HƯỚNG DẪN MÔN HỌC

1. Quy Định Về Bài Tập – Bài Thi – Đồ Án môn học – Cách Thi Và Chấm Điểm

Sinh viên cần thực hiện hết các nội dung trong bộ Bài tập môn học dưới sự chỉ dẫn của giáo viên.

Sinh viên sẽ có 3 kỳ kiểm tra :
            – Kiểm tra giữa kỳ (hết chương 2) : thành phần dữ liệu ở mức quan niệm

            – Thi cuối kỳ : toàn bộ nội dung môn học

            – Đồ án môn học : sinh viên được phân nhóm (mỗi nhóm 3-4 sinh viên) sẽ thực hiện một đồ án. Tên đề tài sẽ được giao cho sinh viên vào đâu môn học. Yêu cầu đồ án cần thực hiện các phần sau:
phần 1 : Mô hình dữ liệu
phần 2 : Mô hình xử lý.
phần 3: Thiết kế giao diện. giao diện tổng thể của HTTT và giao diện của từng chức năng
Phần 4: Cài đặt hệ thống

Nội dung các đề tài , yêu cầu thực hiện , hướng dẫn đánh giá chi tiết sẽ được cập nhật sau

Cách thi :
            – Thi viết cho kiểm tra giữa kỳ
            – Thi trắc nghiệm cho kỳ thi cuối
            – Theo dõi và  đánh giá đồ án     
Chấm điểm :
            – Kiểm tra giữa kỳ  : 20%
            – Thi cuối kỳ : 40%
            – Đồ án môn học : 40%


Lưu ý : theo qui định mới  sinh viên phải tham dự và có đủ điểm của cả 3 phần trên. Nếu không đạt kiểm tra giữa kỳ hoặc đồ án môn học thì không được dự thi cuối kỳ. Giáo viên có thể linh động cho sinh viên cơ hội cải thiện điểm thi giữa kỳ và đồ án môn học nếu sinh viên không đạt hai phần này.

2. Hướng Dẫn Về Thiết Bị – Phần Mềm Sử Dụng – Phần Mềm Hỗ Trợ – Cách Học Ở Nhà

– Dùng phần mềm PowerDesigner 9.0 để hỗ trợ vẽ mô hình dữ liệu và chuyển đổi sang mô hình quan hệ

– Dùng phần mềm viso có trong office2003 để vẽ mô hình xử lý

3. Hướng Học Tập Sau Khi Hoàn Tất Môn Học-Các Phần Chính Của Môn Học Sẽ Sử Dụng Sau Này
 Sau khi hòan tất môn học , học sinh nắm được các bước phân tích thiết kế một hệ thống thông tin, để từ đó vận dụng vào việc thực hiện các đồ án môn học của các môn học khác và làm luận văn tốt nghiệp.

 

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: