Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.
File Word.
Download tại:

http://www.box.net/shared/8znsxeesz9

Chi tiết về trình tự, các mục báo cáo khi phân tích, thiết kế: tham khảo các đồ án mẫu

=======================
??? COMPANY
Tài Liệu Đặc Tả
Đề Tài Thực Tập
Tên Đề Tài
[mm/yyy]
Phiên bản:
1.2
Ngày viết:
18/12/2006
Ngày cập nhật cuối:
23/01/2007
Thuộc tính tài liệu
Người viết:
Ngày Phiên bản Họ tên
dd/mm/yyyy x.x.x
Người xét duyệt:
Ngày Phiên bản Họ tên

Nhật ký phiên bản:
Ngày Phiên bản Ghi chú Tác giả

Thư mục lưu trữ gốc:
Mục Lục
1 Giới thiệu
Tài liệu này chứa các đặc tả cho toàn bộ quy trình nghiên cứu và thực hiện đề tài thực tập “Tên Đề Tài” đi từ mức ý niệm, khảo sát hiện trạng, phân tích thiết kế đến mã hoá và thực tiễn triển khai.
Các tác giả:
……………………

Email: ……………..
Phone: ……………… Giới thiệu nhiệm vụ trong đề tài
Các mục viết chính
Đề tài được thực tập tại:
Công Ty …………
Điện thoại/Fax: ……..
Email: …………..
Website: ………………
2 Giới thiệu chung
2.1 Đặt vấn đề
Lý do dẫn đến việc hình thành đề tài này

2.2 Khái quát nhu cầu
Trên cơ sở lập luận ở phần đặt vấn đề, vậy trong thực tế đơn vị thực tập, nhu cầu mà đề tài cần giải quyết gồm những hạng mục chính nào

2.3 Phạm vi nghiên cứu
Trong toàn bộ nhu cầu đó, đề tài hướng đến nghiên cứu những nhu cầu nào, giải quyết cái gì
2.4 Mục tiêu nghiên cứu
Với nhu cầu thực tế và phạm vi nghiên cứu, mục tiêu (kết quả) mà nhóm là cố gắng để đạt được cái gì

2.5 Nhiệm vụ
Để thực hiện mục tiêu đó, nhiệm vụ phân chia cho mỗi cá nhân là những gì
3 Đặc tả quy trình hiện tại
Phát biểu hiện trạng của vấn đề (hiện trạng doanh nghiệp, thực tế thị trường) mà đề tài đang theo đuổi, các ý kiến đề xuất
3.1 Quy trình xử lý
Đặc tả quy trình xử lý để giải quyết các vấn đề hiện tại
Nhận xét ưu và khuyết điểm của nó
3.2 Cơ sở hạ tầng
Về con người
Về máy móc trang thiết bị
3.3 Kết luận – Đề xuất
4 Phân tích – Thiết kế
Đặc tả quy trình từ luận lý đến vật lý của chương trình được thiết kế
5 Mã hoá
Phần này đặc tả phương thức mã hoá thành chương trình
6 Thực tế triển khai
Phần này bao gồm hướng dẫn sử dụng, các kết quả thu được sau khi triển khai đề tài tại đơn vị ứng dụng
==============

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Bảy 1, 2007.

 
%d bloggers like this: