Nhập tiếng việt vào csdl SQL server từ T-SQL

Nhập tiếng việt vào csdl SQL server từ T-SQL

Dùng T_sql tiếng Việt thì bị sai font chữ

insert into hocsinh(mahs,tenhs) values (‘001′,’lê tuấn anh’)

thì kết quả hiển thị là : 001, lê tu?n anh

Để khắc phục điều này , trong câu lệnh SQL đưa thêm ký tự N (viết tắt của Unicode)


UPDATE Customers SET City=N'Hà Nội' WHERE City=N'London'

insert into hocsinh(mahs,tenhs) values (‘001′,N’lê tuấn anh’)

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Bảy 10, 2007.

 
%d bloggers like this: