Bài tập VB.NET phần database: form đăng nhập

Viết chương trình thực hiện Form đăng nhập (login). Form có 2 textbox.

login.jpg

Danh mục User – password lưu trữ trong textfile hoặc file MS Access.

Người sử dụng bấm Login để thực hiện đăng nhập. Nếu tài khoản hợp lệ, chương trình hiện forn chính với thiết kế tùy ý.

Nếu đăng nhập sai, chương trình xóa các textbox. Chỉ cho phép nhập sai tối đa 3 lần. Sau lần thứ 3 mà không hợp lệ, chương trình sẽ tự động thoát.

https://duriangroup.wordpress.com

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tám 6, 2007.

 
%d bloggers like this: