Gởi email từ VB.NET 2005

Để gởi email có nhiều cách. Cách này sử dụng đối tượng MailMessage và SmtpClient để gởi email.

Bước 1: tạo class CSendMail_DurianGroup dùng cho việc gởi email. Bạn có thể hiệu chỉnh để trở thành 1 function / sub trong chương trình

Imports System.Net
Imports System.Net.Mail
Public Class CSendMail_DurianGroup

Public Sub sENDmAIL(ByVal From_email As String, ByVal email_password As String, ByVal TO_email As String, ByVal SUBJECT As String, ByVal BODY As String)
Dim mail As New System.Net.Mail.MailMessage
mail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8

mail.From = New System.Net.Mail.MailAddress(From_email)
mail.Subject = SUBJECT
mail.To.Add(New System.Net.Mail.MailAddress(TO_email))
mail.Body = BODY
Dim VSmtpMail As New System.Net.Mail.SmtpClient
VSmtpMail = New System.Net.Mail.SmtpClient
VSmtpMail.Host = “smtp.gmail.com”
VSmtpMail.Port = 587
VSmtpMail.EnableSsl = True
VSmtpMail.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(From_email, email_password)

VSmtpMail.Send(mail)
End Sub
End Class

Bước 2: Tạo Form giao diện dùng để gởi email. Trên Form chỉ có button duy nhất với chương trình như sau:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim x As New CSendMail_DurianGroup
x.sENDmAIL(“DurianGroup@gmail.com“, “passwordemail“, “BancuaToi@yahoo.com“, “Chương trình hỗ trợ học môn cơ sở dữ liệu DurianDatabase và tài liệu tin học, giáo trình, ebool tiếng việt”, “Xem chi tiết ở phần body email … tại địa chỉ http://www.DurianDatabase.wordpress.com”)
End Sub

Với chương trình này, bạn có thể tự viết chương trình mà hàng tuần nó gởi email tự động 1 lần đến các bạn của mình để … hỏi thăm sức khỏe định kỳ … như bảo trì máy lạnh.

Chương trình trên đây gởi email từ tài khoản Gmai, và một số tài khoản khác, nhưng không thể gởi được từ email Yahoo vì … không được phép gởi do Yahoo cấm (muốn gởi từ tài khoản Yahoo thì phải sử dụng loại Yahoo Plus – phải đóng tiền hàng năm). Do đó bạn cần có tài khoản email của Gmail trước khi chạy thử chương trình.

Từ khóa tìm kiếm:  http://www.DurianGroup.wordpress.com – tài liệu tin học -tài liệu tiếng việt –  giáo trình tin học – đề thi trắc nghiệm – đồ án môn học -đồ án tốt nghiệp -đồ án mẫu – Bài tập lập trình VB.NET 2005 – sửa chữa máy tính

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tám 7, 2007.

 
%d bloggers like this: