Bài tập: Chương trình Quản lý thư viện

 

ThÝ sinh sử dụng một trong hai ngôn ngữ lập trình: Visual Basic để giải quyết bài toán:

Chương trình Quản lý thư viện với các tiêu chí Quản lý sau:

  1. Chương trình được lưu trong thư mục C:\Baithichuyen\[Số báo danh]
  2. Màn hình chính của chương trình

a.jpg

Các menu con lần lượt có các chức năng như sau:

         Hệ thống: Đăng nhập

o       Đổi mật khẩu

o       Sao lưu dữ liệu

o       Khôi phục dữ liệu

o       Thoát khỏi chương trình

         Danh mục:

o       Danh mục các Quốc gia

o       Danh mục tác giả

         Giao dịch:

o       Nhập mới sách

o       Thanh lý sách

o       Mượn sách

o       Trả sách

o       Tìm kiếm sách

         Báo cáo:

o       Báo cáo số đầu sách theo Quốc gia

o       Báo cáo số đầu sách theo tác giả

o       Báo cáo sách đang cho mượn

         Trợ giúp

  1. Chức năng nhập mới sách

b.jpg

  1. Các yêu cầu thiết kế dữ liệu:

         Các menu được xây dựng nhưng không có chức năng sử dụng trừ menu Nhập mới sách.

         Yêu cầu thiết kế dữ liệu đủ để lưu trữ các giá trị:

o       Danh mục Quốc gia: thêm mới 05 bản ghi

o       Danh mục tác giả: thêm mới 05 tác giả

o       Sách nhập về

  1. Yêu cầu về cách hiển thị và cập nhật dữ liệu

         Mã sách: số tự tăng nhưng theo format 000000

         Tên sách: text (<255 ký tự)

         Ngày nhập (không lớn hơn ngày hệ thống)

         Số lượng (số nguyên không âm)

         Nước xuất bản: chọn lựa trong danh mục các Quốc gia

         Tác giả: chọn lựa trong danh mục tác giả

         Tóm tắt: text (<1000 ký tự)

         Sau khi cập nhật một đầu sách, tự động cập nhật vào grid phía dưới

         Cho phép xoá cùng lúc tất cả các sách được lựa chọn trong grid

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tám 11, 2007.

 
%d bloggers like this: