Giáo trình mạng máy tính

Giáo trình mạng máy tính

Cách bấm dây mạng

Giáo trình mạng máy tính – một giáo trình khác

Lý thuyết mạng – Lý thuyết mạng máy tính

Download tại Giáo trình mạng máy tính

  PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG6
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
  CỤC BỘ.6
  MUC 1: MẠNG MÁY TÍNH6
  1. GIỚI THIỆU MẠNG MÁY TÍNH6
  1.1. Định nghĩa mạng máy tính và mục đích của việc kết nối mạng .6
  1.1.1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính.6
  1.1.2. Định nghĩa mạng máy tính.6
  1.2. Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính.7
  1.2.1. Đường truyền .7
  1.2.2. Kỹ thuật chuyển mạch .7
  1.2.3. Kiến trúc mạng.7
  1.2.4. Hệ điều hành mạng 8
  1.3. Phân loại mạng máy tính.8
  1.3.1. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý :8
  1.3.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch: .8
  1.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng9
  1.3.4. Phân loại theo hệ điều hàng mạng .9
  1.4. Các mạng máy tính thông dụng nhất 9
  1.4.1. Mạng cục bộ.9
  1.4.2. Mạng diện rộng với kết nối LAN to LAN .9
  1.4.3. Liên mạng INTERNET10
  1.4.4. Mạng INTRANET .10
  2. MẠNG CỤC BỘ, KIẾN TRÚC MẠNG CỤC BỘ .10
  2.1. Mạng cục bộ10
  2.2. Kiến trúc mạng cục bộ 10
  2.2.1. Đồ hình mạng (Network Topology) 10
  2.3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý12
  3. CHUẨN HOÁ MẠNG MÁY TÍNH13
  3.1. Vấn đề chuẩn hoá mạng và các tổ chức chuẩn hoá mạng.13
  3.2. Mô hình tham chiếu OSI 7 lớp13
  3.3. Các chuẩn kết nối thông dụng nhất IEEE 802.X và ISO 8802.X .14
  MỤC 2: CAC THIẾT BỊ MẠNG THONG DỤNG VA CAC CHUẨN KẾT NỐI VẬT
  LÝ .15
  1.CÁC THIẾT BỊ MẠNG THÔNG DỤNG15
  1.1. Các loại cáp truyền15
  1.1.1. Cáp đôi dây xoắn (Twisted pair cable) 15
  1.1.2. Cáp đồng trục (Coaxial cable) băng tần cơ sở .15
  1.1.3. Cáp đồng trục băng rộng (Broadband Coaxial Cable).16
  1.1.4. Cáp quang 16
  1.2. Các thiết bị ghép nối .17
  1.2.1. Card giao tiếp mạng (Network Interface Card – NIC) 17
  1.2.2. Bộ chuyển tiếp (REPEATER ) 17
  1.2.3. Các bộ tập trung (Concentrator hay HU. 17
  1.2.4. Switching Hub (hay còn gọi tắt là switch).17
  1.2.5. Modem .18
  1.2.6. Multiplexor – Demultiplexor18
  1.2.7. Router.18
  2. MỘT SỐ KIỂU NỐI MẠNG THÔNG DỤNG VÀ CÁC CHUẨN.19
  2.1.Các thành phần thông thường trên một mạng cục bộ 18
  2.2. Kiểu 10BASE519
  2.3. Kiểu 10BASE219
  2.4. Kiểu 10BASE-T20
  2.5. Kiểu 10BASE-F20
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU GIAO THỨC TCP/IP22
  1. GIAO THỨC IP.
  1.1. Họ giao thức TCP/IP.21
  1.2. Chức năng chính của – Giao thức liên mạng IP(v4) .23
  1.3. Địa chỉ IP .23
  1.4. Cấu trúc gói dữ liệu IP 24
  1.5. Phân mảnh và hợp nhất các gói IP25
  1.6. Định tuyến IP 25
  2. MỘT SỐ GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN .26
  2.1. Giao thức ICMP26
  2.2. Giao thức ARP và giao thức RARP26
  3.1. Giao thức TCP 27
  3.1.1 Cấu trúc gói dữ liệu TCP 27
  3.1.2 Thiết lập và kết thúc kết nối TCP .28
  PHẦN II: QUẢN TRỊ MẠNG.30
  CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐỊNH TUYẾN.33
  1. LÝ THUYẾT VỀ BỘ ĐỊNH TUYẾN.33
  1.1. Tổng quan về bộ định tuyến32
  1.2. Các chức năng chính của bộ định tuyến, tham chiếu mô hình OSI 32
  1.3. Cấu hình cơ bản và chức năng của các bộ phận của bộ định tuyến34
  2. GIỚI THIỆU VỀ BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO.35
  2.1. Giới thiệu bộ định tuyến Cisco .35
  2.2. Một số tính năng ưu việt của bộ định tuyến Cisco .36
  2.3. Một số bộ định tuyến Cisco thông dụng .36
  2.4. Các giao tiếp của bộ định tuyến Cisco40
  2.5. Kiến trúc module của bộ định tuyến Cisco.41
  3. CÁCH SỬ DỤNG LỆNH CẤU HÌNH BỘ ĐỊNH TUYẾN .47
  3.1. Giới thiệu giao tiếp dòng lệnh của bộ định tuyến Cisco.47
  3.2. Làm quen với các chế độ cấu hình50
  3.3. Làm quen với các lệnh cấu hình cơ bản53
  3.4. Cách khắc phục một số lỗi thường gặp.60
  4. CẤU HÌNH BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO.61
  4.1. Cấu hình leased-line61
  4.2. Cấu hình X.25 & Frame Relay .65
  4.3. Cấu hình Dial-up.80
  4.4. Định tuyến tĩnh và động83
  5. BỘ CHUYỂN MẠCH LỚP 389
  5.1. Tổng quan và kiến trúc bộ chuyển mạch lớp 3 .89
  5.2. Định tuyến trên bộ chuyển mạch lớp 3 .91
  5.3. Sơ lược về các bộ chuyển mạch lớp 3 thông dụng của Cisco.92
  6. BÀI TẬP THỰC HÀNH SỬ DỤNG BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO95
  Bài 1: Thực hành nhận diện thiết bị, đấu nối thiết bị.94
  Bài 2: Thực hành các lệnh cơ bản94
  Bài 3: Cấu hình bộ định tuyến với mô hình đấu nối leased-line94
  Bài 4: Cấu hình bộ định tuyến với Dial-up94
  Thiết bị phòng lab 95
  CHƯƠNG 4: Hệ THỐNG TÊN MIỀN DNS 96
  1. GIỚI THIỆU96
  1.1. Lịch sử hình thành của DNS.96
  1.2. Mục đích của hệ thống DNS.96
  2. DNS SERVER VÀ CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU TÊN MIỀN98
  2.1.Cấu trúc cơ sở dữ liệu 98
  2.2. Phân loại DNS server và đồng bộ dư liệu giữa các DNS server.101
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG DNS 105
  4. BÀI TẬP THỰC HÀNH .109
  Bài 1: Cài đặt DNS Server cho Window 2000 109
  Bài 2: Cài đặt, cấu hình DNS cho Linux .118
  CHƯƠNG 5: DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA VÀ DỊCH VỤ PROXY128
  MỤC 1: DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA (REMOTE ACCESS).128
  1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC GIAO THỨC128
  1.1. Tổng quan về dịch vụ truy cập từ xa.128
  1.2. Kết nối truy cập từ xa và các giao thức sử dụng trong truy cập từ xa 129
  1.3. Modem và các phương thức kết nối vật lý133
  2. AN TOÀN TRONG TRUY CẬP TỪ XA.135
  2.1. Các phương thức xác thực kết nối 135
  2.2. Các phương thức mã hóa dữ liệu 137
  3. TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA .138
  3.1. Kết nối gọi vào và kết nối gọi ra.138
  3.2. Kết nối sử dụng đa luồng (Multilink) .139
  3.3. Các chính sách thiết lập cho dịch vụ truy nhập từ xa .140
  3.4. Sử dụng dịch vụ gán địa chỉ động DHCP cho truy cập từ xa .141
  3.5. Sử dụng RadiusServer để xác thực kết nối cho truy cập từ xa. 142
  3.6. Mạng riêng ảo và kết nối dùng dịch vụ truy cập từ xa .144
  3.7. Sử dụng Network and Dial-up Connection.145
  3.8. Một số vấn đề xử lý sự cố trong truy cập từ xa 146
  4. BÀI TẬP THỰC HÀNH .147
  Bài 1: Thiết lập dialup networking để tạo ra kết nối Internet. truy cập Internet và giới
  thiệu các dịch vụ cơ bản.147
  Bài 2: Cài đặt và cấu hình dịch vụ truy cập từ xa cho phép người dùng từ xa truy cập
  vào mạng trên hệ điều hành Windows 2000 server. 148
  Bài 3: Cấu hình VPN server và thiết lập VPN Client, kiểm tra kết nối từ VPN Client
  tới VPN server .151
  MỤC 2 : DỊCH VỤ PROXY – GIẢI PHÁP CHO VIỆC KẾT NỐI MẠNG DÙNG
  RIÊNG RA INTERNET 152
  1. CÁC KHÁI NIỆM.152
  1.1. Mô hình client server và một số khả năng ứng dụng152
  1.2. Socket153
  1.3. Phương thức hoạt động và đặc điểm của dịch vụ Proxy.155
  1.4. Cache và các phương thức cache 157
  2. TRIỂN KHAI DỊCH VỤ PROXY.159
  2.1. Các mô hình kết nối mạng 159
  2.2. Thiết lập chính sách truy cập và các qui tắc .162
  2.3. Proxy client và các phương thức nhận thực165
  2.4. NAT và proxy server 169
  3. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MICROSOFT ISA SERVER 2000171
  3.1. Các phiên bản171
  3.2. Lợi ích.171
  3.3. Các chế độ cài đặt .172
  3.4. Các tính năng của mỗi chế độ cài đặt .173
  4. BÀI TẬP THỰC HÀNH. 174
  Bài 1: Các bước cài đặt cơ bản phần mềm ISA server 2000. 174
  Bài 2: Cấu hình ISA Server 2000 cho phép một mạng nội bộ có thể truy cập, sử dụng
  các dịch vụ cơ bản trên Internet qua 01 modem kết nối qua mạng PSTN.176
  Bài 3: Thiết đặt các chính sách cho các yêu cầu truy cập và sử dụng các dịch vụ trên
  mạng internet. 178
  CHƯ_NG 6: BẢO MẬT HỆ THỐNG VÀ FIREWALL.185
  1. BẢO MẬT HỆ THỐNG182
  1.1. Các vấn đề chung về bảo mật hệ thống và mạng182
  1.1.1. Một số khái niệm và lịch sử bảo mật hệ thống 182
  1.1.2. Các lỗ hổng và phương thức tấn công mạng chủ yếu184
  1.1.3. Một số điểm yếu của hệ thống .194
  1.1.4. Các mức bảo vệ an toàn mạng .195
  1.2. Các biện pháp bảo vệ mạng máy tính .196
  1.2.1. Kiểm soát hệ thống qua logfile 196
  1.2.2. Thiết lập chính sách bảo mật hệ thống.204
  2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG FIREWALL 211
  2.1. Giới thiệu về Firewall .208
  2.1.1. Khái niệm Firewall 208
  2.1.2. Các chức năng cơ bản của Firewall .208
  2.1.3. Mô hình mạng sử dụng Firewall208
  2.1.4. Phân loại Firewall 210
  2.2. Một số phần mềm Firewall thông dụng 214
  2.2.1. Packet filtering .214
  2.2.2. Application-proxy firewall.215
  2.3. Thực hành cài đặt và cấu hình firewall Check Point v4.0 for Windows 215
  2.3.1. Yêu cầu phần cứng: .215
  2.3.2. Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt: .216
  2.3.3. Tiến hành cài đặt217
  2.3.4. Thiết lập cấu hình.228
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .229

  • Chương 1: Tổng quan về thiết kế & cài đặt mạng: Chương này nhằm giới thiệu các bước cần phải thực hiện để xây dựng một mạng máy tính, các vấn đề liên quan, nhắc lại mô hình OSI
  • Chương 2: Các chuẩn mạng cục bộ: Chương này nhằm giới thiệu một số chuẩn mạng cục bộ phổ biến hiện nay như Ethernet (10 BASE-5, 10BASE-2, 10 BASE-T), FAST Ethernet (100 BASE-TX, 100 BASE-T4, 100 BASE-FX), Token Ring.
  • Chương 3: Cơ sở về cầu nối : Chương này nhằm giới thiệu các vấn đề về băng thông gặp phải khi thực hiện mở rộng mạng bằng các thiết bị như Repeater và HUB, giải pháp khắc phục với cầu nối (Bridge)
  • Chương 4: Cơ sở về bộ hoán chuyển : Chương này nhằm giới thiệu về chức năng của bộ chuyển mạch (Switch) trong việc mở rộng băng thông mạng cục bộ, các giải thuật hoán chuyển trong Switch và các loại switch khác nhau.
  • Chương 5: Cơ sở về bộ chọn đường: Chương này nhằm giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc xây dựng mạng diện rộng, vai trò của bộ chọn đường (Router) trong mạng diện rộng, các giải thuật vạch đường phổ biến và cách thức thiết lập mạng IP
  • Chương 6: Mạng cục bộ ảo (VLAN): Chương này nhằm giới thiệu vai trò của mạng ảo và các vấn đề liên quan khi thiết lập mạng ảo.
  • Chương 7: Danh sách điều khiển truy cập: Chương này nhằm giới thiệu về cách sử dụng Danh sách điều khiển truy cập để xây dựng cơ chế an toàn cho mạng.
  • Chương 8: Vấn đề quản trị mạng: Chương này nhằm giới thiệu vai trò và chức năng của các giao thức quản trị mạng trong công tác quản trị mạng.
  • Chương 9: Thiết kế mạng LAN: Chương này nhằm giới thiệu thiệu qui trình thiết kế mạng LAN, cách làm tài liệu, hồ sơ mạng.

  Advertisements

  ~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 20, 2007.

   
  %d bloggers like this: