Archive for the 'Phân tích thiết kế hệ thống với UML' Category

Đồ án môn học “Hệ thống quản lý điểm thi trong khoa của một trường Đại học” bằng UML

• Tháng Mười 27, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Đồ án môn học “Hệ thống quản lý điểm thi trong khoa của một trường Đại học” bằng UML

Đồ án mẫu: dùng UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH

• Tháng Mười 26, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Đồ án mẫu: dùng UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH

Giáo trình phân tích hệ thống với UML

• Tháng Mười 26, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo trình phân tích hệ thống với UML