Archive for the 'Tài liệu PTTKHT' Category

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

• Tháng Mười 26, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Chương 2 : THÀNH PHẦN DỮ LIỆU Ở MỨC QUAN NIỆM

• Tháng Sáu 17, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 2 : THÀNH PHẦN DỮ LIỆU Ở MỨC QUAN NIỆM

Chương 1 : DẪN NHẬP VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

• Tháng Sáu 17, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 : DẪN NHẬP VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

• Tháng Sáu 17, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Bài 8: Quản lý giáo viên

• Tháng Sáu 17, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 8: Quản lý giáo viên

Bài 7: Quản lý máy tính

• Tháng Sáu 17, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 7: Quản lý máy tính

Bài 6: Quản lý truyện và cho thuê truyện

• Tháng Sáu 17, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 6: Quản lý truyện và cho thuê truyện