Ebook tiếng việt

Tài liệu giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

Download toàn bộ tại:

http://www.box.net/shared/38ftxnj8tq

Mục Lục
Chương 1 . 8
QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
I PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ? 8
II HỆ THỐNG (system) 10
III QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12
Chương 2 . 16
CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU 16
I HỆ THÔNG TIN THEO LỐI CŨ (information system) 16
1 Hệ tập tin theo lối cũ 17
2 Một ví dụ về trùng lắp dữ liệu (data redundancy) 17
II TIẾP CẬN CƠ SỞ DỮ LIỆU 18
1 Cơ sở dữ liệu là gì? 18
2 Hệ quản trị CSDL (DBMS: database management system) 18
3 Các loại HQTCSDL 18
III CSDL, HQTCSDL VÀ NGƯỜI DÙNG (User) 19
1 CSDL quan hệ và hệ tập tin theo lối cũ 19
IV DỮ LIỆU TẬP TRUNG HAY PHÂN TÁN 20
V MÔ HÌNH DỮ LIỆU 20
1 Phân tích dữ liệu và phân tích hệ thống thông tin 20
2 Vấn đề tồn kho và nhà cung cấp 20
3 Việc sử dụng và vai trò của mô hình dữ liệu 21
VI THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ CSDL 21
1 Các bước phân tích thiết kế CSDL 21
2 Tóm tắt các giai đoạn khác nhau trong PTTK CSDL 22
VII TÓM TẮT CHƯƠNG 22
VIII BÀI TẬP 22
Chương 3 . 23
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU 23
I GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU 23
II XÂY DỰNG MÔ HÌNH ER 23
1 Ví dụ – Mối kết hợp một-nhiều 24
2 Ví dụ – mối kết hợp một-một 25
3 Ví dụ – mối kết hợp nhiều-nhiều 26
III MÔ HÌNH ER THEO KÝ HIỆU CỦA CHEN 27
IV PHIẾU THỰC THỂ THUỘC TÍNH 28
V CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU 29
1 Các bước cấu trúc hóa dữ liệu 29
1 Tóm tắt 30
2 Thực hành các bước mô hình hóa dữ liệu 31
VI TỰ ĐIỂN DỮ LIỆU (data dictionary) 33
VII BÀI TẬP 34
1 Bài 2.1 34
2 Bài 2.2 34
3 Bài 2.3 34
4 Bài 2.4 35
5 Bài 2.5 35
6 Trắc nghiệm 35
Chương 4 . 37
MÔ HÌNH QUAN HỆ 37
I MÔ HÌNH QUAN HỆ LÀ GÌ 37
1 Quan hệ (relation) 37
2 Thực thể, quan hệ, và bảng (table) 37
3 Bộ (tuple) 38
4 Thuộc tính (attribute) 38
5 Ký hiệu 39
II KHÓA 39
1 Khoá (key, candidate key) 39
2 Khóa hợp (composite key) 39
3 Khóa chính (primary key) 39
4 Khóa ngoại (foreign key) 40
5 Khóa dự tuyển và khóa khác 40
6 Khóa nhân tạo (khóa đại diện) artificial key (surrogate key) 41
7 Khóa phụ (Secondary keys) 41
III NHỮNG TÍNH CHẤT KHÁC CỦA MÔ HÌNH QUAN HỆ 41
1 Đại số quan hệ, phép tính quan hệ 41
2 Ràng buộc toàn vẹn 42
3 Kết nối quan hệ 42
4 Miền giá trị (data domain integrity) 42
5 Ràng buộc do người dùng (user constraint) 43
IV QUI TẮC BIẾN ĐỔI MÔ HÌNH ER THÀNH MÔ HÌNH QUAN HỆ 43
1 Qui tắc biến đổi mô hình ER 43
2 Qui tắc thể hiện mối kết hợp thông qua khóa ngoại 43
3 Tóm tắt các qui tắc biến đổi 45
V BÀI TẬP 46
1 Bài tập 1 46
2 Trắc nghiệm 46
Chương 5 . 48
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ YÊU CẦU CHỨC NĂNG 48
I GIỚI THIỆU 48
1 Hoạt động kiểm tra yêu cầu chức năng 48
2 Phân tích hệ thống thông tin 48
3 Phân tích dữ liệu 48
II NGUỒN DỮ LIỆU 49
1 Các phương pháp thu thập thông tin 49
2 Phân tích mẫu biểu 49
III KIỂM TRA YÊU CẦU CHỨC NĂNG 51
1 Nguyên tắc chung 51
2 Ví dụ: 51
IV BÀI TẬP 4.1 53
V TRẮC NGHIỆM 54
Chương 6 . 55
TÍNH BẮT BUỘC, KHÔNG BẮT BUỘC TRONG MỐI KẾT HỢP 55
I NGỮ NGHĨEA MỐI KẾT HỢP 55
1 Tính không bắt buộc của mối kết hợp 55
II PHIẾU MỐI KẾT HỢP 56
III ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH KHÔNG BẮT BUỘC TRÊN KHÓA NGOẠI 57
1 Quan hệ một-nhiều 58
2 Quan hệ một-một 59
3 Quan hệ nhiều-nhiều 59
IV TÍNH BẮT BUỘC, KHÔNG BẮT BUỘC TRONG CÁC BƯỚc mô hình hóa dữ liệu 60
V BÀI TẬP 60
1 Bài tập 5.1 60
2 Trắc nghiệm 61
Chương 7 . 63
TẬP THỰC THỂ CHA VÀ TẬP THỰC THỂ CON 63
I TẬP THỰC THỂ PHỤ THUỘC (dependent entity, id-dependent entity) 63
II THUỘC TÍNH HAY TẬP THỰC THỂ 64
III TẬP THỰC THỂ CHA VÀ TẬP THỰC THỂ CON 65
1 Cái tổng quát và cái chuyên biệt 65
2 Ký hiệu tập thực thể cha/con 66
3 Ýnghĩa 66
4 Cái tổng thể và cái thành phần 66
5 Thuộc tính của các tập thực thể cha/con 66
6 Các tính chất của tập thực thể cha/con 67
7 Biến đổi tập thực thể cha/con thành quan hệ 69
8 Mô hình hóa các tập con giao nhau bằng vai trò 70
IV TẬP THỰC THỂ CHA, CON TRONG CÁC BƯỚC mô hình hóa dữ liệu 71
V BÀI TẬP 6.1 71
Chương 8 . 73
MỞ RỘNG KHÁI NIỆM MỐI KẾT HỢP 73
I MỐI KẾT HỢP MỘT-MỘT 73
II NHIỀU MỐI KẾT HỢP GIỮA HAI TẬP THỰC THỂ 74
III MỐI KẾT HỢP hay THUỘC TÍNH 75
IV MỐI KẾT HỢP LOẠI TRỪ 75
V MỐI KẾT HỢP BA NGÔI (ternary RELATIONSHIP) 76
VI MỐI KẾT HỢP MỘT NGÔI (unary relationship, recursive relationship) 77
1 Bản số kết nối một nhiều 77
2 Bản số kết nối một một 78
3 Bản số kết nối nhiều nhiều 79
VII BÀI TẬP 81
1 Bài 7.1 81
2 Bài 7.2 81
3 Bài 7.3 81
Chương 9 . 83
KHÍA CẠNH TẠM THỜI CỦA MÔ HÌNH DỮ LIỆU 83
I DỮ LIỆU LỊCH SỬ 83
II DÙNG TẬP THỰC THỂ pHỤ THUỘC ĐỂ MÔ HÌNH VẤN ĐỀ CÓ DỮ LIỆU LỊCH SỬ 83
III SỰ THAY ĐỔI bản số KẾT NỐI CỦA MỐI KẾT HỢP 83
1 Do qui tắc quản lý thay đổi 83
2 Do phải lưu trữ dữ liệu lịch sử 84
IV BÀI TẬP 85
1 Bài 8.1 86
Chương 10 . 87
KIỂM TRA SỰ DƯ THỪA DỮ LIỆU 87
I DƯ THỪA DỮ LIỆU TRONG CSDL 87
1 Dư thừa tập thực thể 87
2 Dư thừa thuộc tính 87
3 Dư thừa mối kết hợp 87
II BÀI TẬP 9.1 87
Chương 11 . 89
SỰ CHUẨN HÓA 89
I GIỚI THIỆU 89
II PHỤ THUỘC HÀM (functional dependency) 89
1 Phụ thuộc hàm 89
2 Phụ thuộc hàm đầy đủ 89
III CÁC DẠNG CHUẨN 90
1 Ví dụ 90
2 Dạng chuẩn một (first normal form) 91
3 Dạng chuẩn hai (second normal form) 92
4 Dạng chuẩn ba (third normal form) 92
IV CHUẨN HÓA THEO LÝ THUYẾT CSDL 93
V TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH ER 94
VI BÀI TẬP 94
1 10.1 94
2 10.2 95
3 Trắc nghiệm 96
Chương 12 . 97
CÁC SUY XÉT TRONG THIẾT KẾ VẬT LÝ 97
I GIỚI THIỆU 97
II BẢNG, VÙNG 97
III VÙNG, MÔ TẢ, LOẠI DỮ LIỆU VÀ KÍCH THƯỚC 98
IV KHÓA CHÍNH VÀ KHÓA NGOẠI 98
V KHÓA NHÂN TẠO 98
VI LẬP CHỈ MỤC 98
VII PHÁ VỠ CÁC DẠNG CHUẨN (denormalization) 99
1 Ví dụ 1 99
2 Ví dụ 2 99
3 Ví dụ 3 99
VIII CÁC KHÍA CẠNH KHÁC 100
Chương 13 . 101
CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU 101
I TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ 101
1 Yêu cầu dữ liệu / đặc tả vấn đề. 101
2 Mô hình hóa dữ liệu 102
II BÀI TẬP 104
1 Bài tập 1 (hàng hóa) 104
2 Bài tập 2 (Vật tư) 105
3 Bài tập 3 (Mô hình TSCĐ) 106
4 Bài tập 4 (Lương) 107
5 Bài tập 6 (cho thuê băng đĩa) 108
6 Bài tập 7 (xử lý đơn hàng) 108
Chương 14 110
SƠ ĐỒ DFD 110
I KHÁI NIỆM 110
II SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DFD (Data Flow Diagram) 111
1 Khái niệm: 111
2 Công dụng: 112
3 Các thành phần dùng để biểu diễn sơ đồ DFD: 112
4 Sơ đồ dòng dữ liệu 113
5 Các qui tắc cần phải tuân thủ khi vẽ sơ đồ DFD 116
6 Các ký hiệu lặp lại 116
III CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ VẼ SƠ ĐỒ DFD 116
1 Bước 1: lập bảng sự kiện 117
2 Bước 2: Lập sơ đồ môi trường 118
3 Bước 3: Lập sơ đồ DFD cấp 0 118
4 Bước 4: Lập sơ đồ DFD con 119
5 Bước 5: Thiết kế xử lý chi tiết cho các ô xử lý không thể phân rã. 119
IV THIẾT KẾ XỬ LÝ CHI TIẾT 119
1 Các phương pháp sử dụng 120
2 Anh ngữ cấu trúc (structured English) 120
3 Bảng quyết định và cây quyết định 120
1 Sơ đồ thuật giải (flowchart) 121
V TỪ ĐIỂN DỰ ÁN 121
1 Khái niệm 121
2 Xây dựng các điểm vào cho tự điển dự án 121

E-Book: Vẽ kỹ thuật với AutoCad

Bạn là dân “Kiến” (Kiến trúc) hay hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy thì chắc hẳn không thể nào không sử dụng phần mềm AutoCad để vẽ. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua cuốn e-book học vẽ kỹ thuật với AutoCad này. Có rất nhiều bài hướng dẫn lý thuyết kết hợp với hình minh họa, bạn sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản, các phím tắt sử dụng dễ dàng, các lệnh vẽ và tạo hình, hiệu chỉnh đối tượng, làm việc với khối, đến việc điều khiển việc in ấn để in ấn bản vẽ…

E-book: Lập trình với C#

e-CHÍP xin gửi đến bạn đọc một e-book dành cho các bạn lập trình viên, với chủ đề Lập trình ngôn ngữ C#, gồm 13 chương. Mỗi chương gồm nhiều bài viết chi tiết, sắp xếp thuận tiện để theo dõi và tra cứu, hướng dẫn khá chi tiết và cụ thể từ cơ bản đến nâng cao kỹ thuật lập trình C#, có các ví dụ cụ thể cũng như các đoạn mã quan trọng.

E-book: Những câu chuyện tiếu lâm nhất

Những câu truyện cười, dí dỏm sẽ giải tỏa căng thẳng, giúp bạn bật cười với những tình huống trong mỗi câu truyện. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, tiếng cười sẽ giúp bạn trẻ trung hơn đấy.

E-book tiếng Việt: Sổ tay CorelDRAW

Xin gửi đến các bạn e-book Sổ tay CorelDRAW của bạn Phùng Mạnh Hà (giangtieungu_hh@yahoo.com) sưu tập từ các bài viết trên Internet. Sách chia làm 3 chương chính là Cơ bản, Công cụ và Nâng cao. Mỗi chương chia làm nhiều bài nhỏ hướng dẫn chi tiết và cụ thể cách sử dụng phần mềm đồ họa khá thông dụng này.
Các bài viết đều ghi rõ từng bước thao tác, hình ảnh minh họa rõ ràng và có chú thích nếu cần. Nếu chưa thông thạo CorelDRAW thì đây là một cuốn sách dạy học khá hay, hay nếu đã là thiết kế viên hoặc đồ họa viên thì có thể xem nó như một cẩm nang hỗ trợ đắc lực cho công việc.

E-book: Sử dụng phần mềm

Bạn là người mới tập tành khám phá thế giới máy tính? Thế thì không nên bỏ qua cuốn e-book này. Có rất nhiều khái niệm và hướng dẫn cơ bản dành cho người không chuyên lẫn chuyên nghiệp như tinh chỉnh BIOS, phân vùng ổ đĩa, sao lưu dữ liệu, sử dụng phần mềm, cài đặt hệ điều hành, sử dụng Internet, ghi đĩa, nghe nhạc – xem phim, bảo mật… Các bài viết được sắp xếp theo chủ đề, chọn chủ đề để có danh sách bài viết chi tiết. Trong bài viết đều có hình ảnh minh họa chi tiết.

EBOOK tự ôn thi đại học môn Toán

Mùa thi nữa lại sắp đến, các bạn học sinh lớp 12 lại chuẩn bị bước vào hai kỳ thi cam go là tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Môn Toán là một bộ môn gây cho thí sinh nhiều khó khăn nhất ở tất cả các kỳ thi. Và để giúp cho những thí sinh có thể ôn luyện tốt hơn, Nguyễn Đức Tuấn lớp 44C1 Đại học Thủy Lợi Hà Nội đã biên soạn một ebook mang tên Tự luyện thi môn Toán, ebook có định dạng là PDF với dung lượng 242KB.

E-book: Kỹ thuật phần cứng máy tính

Tìm hiểu và nắm rõ cơ cấu hoạt động của các thiết bị máy tính sẽ giúp bạn phòng, điều trị các chứng bệnh thường gặp phải trong quá trình sử dụng máy tính. E-book “Kỹ thuật phần cứng máy tính” của tác giả Trần Quang Hải trình bày chi tiết quá trình lắp ráp một chiếc máy tính hoàn chỉnh, cách cài phần mềm và driver cho máy tính để chúng luôn chạy tốt. Ngoài ra, e-book còn giới thiệu các phần mềm thông dụng và cách cài đặt hệ điều hành Windows. Nếu bạn chưa biết gì về máy tính, e-book này sẽ giúp bạn bắt đầu làm quen dần với chúng.

E-book tiếng Việt: Kỹ thuật sửa xe máy

Hẳn chúng ta đều đang sở hữu hay sử dụng một chiếc xe máy. Bình thường thì chỉ mỗi việc “cưỡi” lên xe và rồ máy chạy. Nếu xe có trục trặc, hỏng hóc gì thì đưa nó ra thợ sửa xe. Tuy nhiên, tự tìm hiểu các hư hỏng cơ bản để chính bản thân mình biết sửa chữa, bảo trì xe thì rất tốt vì đôi lúc xe trở chứng mà lại không có thợ, không chừng chính nhờ vốn hiểu biết có được mà chúng ta có thể tự chẩn đoán và sửa được thì sao. E-book không quá phức tạp, chủ yếu tập trung vào các thành phần cơ bản của xe mà chúng ta dễ biết nhất. Có cả bài viết về mua và sửa xe Trung Quốc vốn được khá nhiều người mua do giá rẻ.

E-book: Sổ tay kiến thức Hóa học PTTH Cuốn e-book này tổng hợp lại toàn bộ nội dung lý thuyết của chương trình môn Hóa PTTH, gồm Hóa đại cương, Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ. Mỗi phần gồm nhiều chương, từng chương gồm nhiều bài. Cách sắp xếp bài viết rất bài bản giúp học sinh có thể ôn tập một cách tốt nhất phần lý thuyết hay giáo viên có thể hệ thống lại bài giảng của mình.

E-book: Sổ tay lập trình 1.0 Một cuốn sách điện tử khá hay dành cho những ai chập chững bước vào học lập trình hay có thể là “bí kíp” dành cho những lập trình viên chuyên nghiệp… Nó tập hợp bài viết từ Updatesofts.com và nhiều nguồn khác trên Internet của nhiều tác giả, bao gồm các ngôn ngữ C, C++, C#, HTML, PHP, JavaScript, SQL, AutoIT, Ajax. Các bài viết đều có ví dụ cụ thể và các đoạn mã cần thiết để người đọc áp dụng. Ngoài các hướng dẫn cơ bản của các ngôn ngữ lập trình, còn có khá nhiều bài viết thủ thuật kinh nghiệm, các mẹo vặt khi lập trình hay khắc phục lỗi. Chương cuối là thảo luận thêm về lập trình, gồm các bài viết như thuật toán và giải thuật, thiết kế, hiệu ứng…

E-book: Thường thức gia đình

Một cuốn e-book “nho nhỏ” với những mẹo vặt bổ ích, giúp bạn có thể giải quyết nhiều chuyện lặt vặt trong cuộc sống gia đình như cách tránh cho quần áo phai màu, làm sạch vật dụng, giữ gìn nữ trang bằng vàng – bạc – kim cương – ngọc trai, giữ hoa lâu tàn, chọn mua thực phẩm tươi sống, vài bí quyết nấu ăn ngon, dinh dưỡng giúp giảm béo phì…
Tuy chỉ là những bí quyết nhỏ nhưng đôi khi rất hữu ích, nhất là trong cuộc sống hiện đại hối hả này. Biết đâu nhờ nó mà bạn trở thành một người đảm đang, hữu ích trong mắt mọi người!

E-book: Trạng Quỳnh

Gồm 35 câu truyện dân gian hài hước của một ông Trạng nổi tiếng là dí dỏm – Trạng Quỳnh. Bạn sẽ tìm lại được những truyện quen thuộc như Đất nứt con bọ hung, Dê đực chửa, Trả nợ anh lái đò, Ông nọ bà kia, Trạng chết Chúa cũng băng hà… Phần lớn các truyện mượn tiếng cười để đả kích thói xấu của nhân gian hoặc ca ngợi những điều hay lẽ phải.

English-EDU (EnglishEDU.exe – 4,599,456 bytes)

Nếu bạn đang tìm một phần mềm giúp trắc nghiệm vốn từ tiếng Anh của mình thì English – Edu là phần mềm rất thích hợp đối với bạn. Tuy là chương trình học tiếng Anh nhưng nó có giao diện tiếng Việt khá đơn giản và thân thiện nên thích hợp với mọi người, kể cả những bạn chưa rành về tin học. Với thư viện câu hỏi khá phong phú, đa dạng, chương trình sẽ giúp bạn tự đánh giá được trình độ Anh văn của mình và thông qua đó có thể học tập, bổ sung thêm những kiến thức còn thiếu. Thứ tự các câu hỏi được thay đổi một cách ngẫu nhiên ở mỗi lần làm bài. Ngay sau khi trả lời, bạn sẽ biết được đáp án đúng của câu hỏi đó.

English Test Xin giới thiệu với bạn phần mềm trắc nghiệm tiếng Anh English Test với hơn 3.000 câu hỏi được tổng hợp và phân loại thành nhiều chủ đề như: Thành ngữ, Giới từ, Sở hữu, To Be, So sánh, Phát âm, Từ đồng nghĩa, Từ vựng… cho 3 cấp độ A, B, C.
Sau khi ôn tập kỹ từng phần, bạn có thể chọn thể loại câu hỏi tổng hợp để làm thử như một kỳ thi trắc nghiệm thực sự. Bạn có thể tận dụng chức năng ghi chú để nhắc nhở các từ vựng mà bạn hay nhầm hoặc quên. Chương trình còn hỗ trợ công cụ tìm kiếm giúp bạn nhanh chóng tiếp cận thông tin cần tìm trong các chủ đề và trong từng bài học cụ thể. Ngoài ra, khi có thêm các bộ đề mới, bạn có thể thêm vào ngân hàng câu hỏi mà không phải lo bị trùng.

English Test by Music 2.0 Sau khi ra đời cách đây 1 năm, phiên bản English Test by Music (ETM) 1.0 trong bộ Vietnam Media Suite Pro 0.1 đã được đông đảo người dùng quan tâm và đóng góp ý kiến, nhất là bạn đọc e-CHÍP. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên phải đến 1 năm sau, phiên bản 2.0 của phần mềm “Vừa nghe nhạc, vừa học ngoại ngữ” ETM mới chính thức ra mắt.
ETM là phần mềm giúp rèn luyện khả năng nghe và viết ngoại ngữ thông qua các bài hát, nhờ đó làm cho việc học ngoại ngữ không còn trở nên nhàm chán. Với giao diện thân thiện cùng với một loạt tính năng mới, ETM 2.0 mong muốn mang đến cho người dùng một chương trình tiện lợi và dễ dùng nhất.

Advertisements

 
%d bloggers like this: