TCTH34B: Đăng ký đồ án C#2

TCTH34B: Đăng ký đồ án C#2 tại đây

Xem Danh sách đồ án – bài tập lớn môn lập trình C#: Danh sách đồ án lập trình C#2

Các em TCTH34B đăng ký đồ án môn học tại đây, trong phần comment. Mỗi đăng ký bao gồm các thông tin: Tên SV (1 SV/1 nhóm), email thật và SDT di động (nếu có), tên đồ án, mô tả chi tiết mục tiêu, bối cảnh đồ án mà nhóm dự tính thực hiện.

Chú ý: mỗi đồ án đăng ký không quá 4 nhóm. Nhóm thứ 5 trở đi nếu đăng ký trùng đề tài với 4 nhóm trước sẽ không được tính. Đề nghị các em xem xét kỹ danh sách đồ án các bạn đăng ký trước đó và đăng ký sớm để tránh trùng đề tài.


 
%d bloggers like this: