Bài tập tổng hợp

1. Thiết kế chương trình giải phương trình bậc 2
Yêu cầu cơ bản :
– Giải được bậc 1(a = 0) và bậc 2
– Có thể nhấn TIẾP để giải bài mới hoặc nhấn ESC để thoát khỏi chương trình.
Nâng cao hơn một tí
– Sau khi bấm nút tính thì nút này sẽ bị mờ cho đến khi có sự thay đổi các giá trị hệ số a hay b hay c
– Tạo các phím tắt cho các nút như khi nhấn ALT + T thì nút sẽ nhấn nút Tính
– Chỉ cho nhập vào các ô text box là số, baó lỗi khi nhập chữ, để trống

Hướng dẫn:
– Có thể dùng các thủ tục hoặc các hàm để tính phương trình bậc 2
– Dùng các hàm kiểm tra có phải là số hay không như Isnumber()

2.

Advertisements

 
%d bloggers like this: