Bài tập về Array

Bài tập về Mảng (Array) -Đang soạn – chưa xong
Bài 1.
Viết hàm chèn phần tử có giá trị X vào phía sau tất cả các phần tử có giá trị chẵn trong mảng.
Viết hàm tìm phần tử là số nguyên tố trong tất cả các phần tử của mảng.
Bài 2.
Nhập vào một mảng số nguyên n phần tử từ bàn phím, in ra màn hình phần tử có số lần xuất hiện nhiều lần nhất trong mản vừa nhập.

Viết chương trình nhập vào một dãy n số thực a[0], a[1],…, a[n-1], sắp xếp dãy số theo thứ
tự từ lớn đến nhỏ. In dãy số sau khi sắp xếp.

Định nghĩa một hàm đảo ngược thứ tự các phần tử của một mảng số thực:

Tìm phần tử lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng. (Theo phương pháp đệ qui và không đệ qui)
Viết chương trình tạo ra ma trận vuông n x n, với n đc nhập vào (3<=n<=10) và giá trị các phần tử trong mảng là ngẫu nhiên(từ 1 đến 100).In mảng số vừa có ra màn hình.Sau đó:
a-in ra phần tử lớn nhất,phần tử bé nhất,tổng các phần tử của ma trận
b-in ra các phần tử trên đường chéo chính của ma trận
c-in ra các phần tử chẵn,các phần tử lẻ có trong ma trận
d-in ra các số có xuất hiện trong dãy đó
VD:ma trận có các số 2,7,5,2,8,2,2,9,5
Chương trình sẽ in ra 2,7,5,8,9

3. Viết chương trình nhập vào một mảng, hãy xuất ra màn hình:
– Phần tử lớn nhất của mảng.
– Phần tử nhỏ nhất của mảng.
– Tính tổng của các phần tử trong mảng .
7. Viết chương trình nhập vào một mảng số tự nhiên. Hãy xuất ra màn hình:
– Dòng 1 : gồm các số lẻ, tổng cộng có bao nhiêu số lẻ.
– Dòng 2 : gồm các số chẵn, tổng cộng có bao nhiêu số chẵn.
– Dòng 3 : gồm các số nguyên tố.
– Dòng 4 : gồm các số không phải là số nguyên tố

8. Viết chương trình tính tổng bình phương của các số âm trong một mảng các số nguyên.

Viết chương trình thực hiện việc đảo một mảng một chiều.
Ví dụ : 1 2 3 4 5 7 9 10 đảo thành 10 9 7 5 4 3 2 1 .

Câu 17: Viết chương trình nhập vào mảng, hãy xuất ra màn hình:
Dòng 1: Phần tử âm lớn nhất của mảng.
Dòng 2: Phần tử dương nhỏ nhất của mảng.
Dòng 3: Tổng các phần tử có căn bậc hai nguyên .
Dòng 4: Gồm các số lẻ, tổng cộng có bao nhiêu số lẻ.
Dòng 5: Gồm các số chẵn, tổng cộng có bao nhiêu số chẵn.
Dòng 6: Gồm các số nguyên tố.
Dòng 7: Gồm các số không phải nguyên tố.

Câu 18: Viết chương trình nhập vào một số nhỏ hơn 1000. Trình bày dòng chữ cho biết giá trị của số đó.

2.nhập vào một mãng các số nguyên
a.sắp xếp mãng tăng dần
b.tính trung bình cộng
c.đảo ngược các phần tử mãng.
d.kiểm tra tính đối xứng cũa mãng
e.tìm phần tử lớn nhất.
3.viết chương trình nhập vào một chuỗi.(dùng con trỏ)
a.có bắt đầu bằng chuỗi”hello” hay ko?
b.có kết thúc bằng chuỗi”hello” hay ko?
b.xuất ra màn hình chuỗi đão ngược của chuỗi đã nhập.
c.kiễm tra chuỗi vừa nhập có đối xứng hay ko?

Advertisements

 
%d bloggers like this: