Bài tập về hàm – vòng lặp

Bài tập VB.Net 2005 cơ bản

Bài tập phần Sub-Funtion và vòng lặp

Tất cả các bài tập sau phải sử dụng sub hoặc funtion để thực hiện các chứng năng tính toán.

==================

1. Tính S= N!, (N giai thừa) S=N*(N-1)*(N-2)*…*2*1. Kết quả xuất ra Textbox. Nhập n từ Textbox

==================

2. Nhập 2 số n và k nguyên. Tính tổ hợp chập k của n theo công thức như sau
C(k,n)=n!/(k!*(n-k)!)

==================

3. Tìm các số Fibonaci. Dãy số Fibonaci { 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… } được nhắc nhiều trong giới khoa học kỹ thuật, nó được xây dựng như sau:
U0=1, U1=1 , Uk=Uk-1 + Uk-2 với mọi k= 2, 3, 4, ..

Viết chương trình nhập số nguyên n và xuất ra trên Textbox n số Fibonaci đầu tiên

==================

4. Bài toán tính tiền lãi gửi ngân hàng:
Nhập tiền vốn ban đầu, số tháng gửi N và lãi suất hàng tháng. Tính số tiền nhận được sau mỗi tháng gửi biết rằng tiền lãi hàng tháng được gộp vào tiền vốn. Số tiền nhận được sau mỗi tháng sẽ hiển thị trên ListBox dạng:

Tháng 1: 100

Tháng 2: 102

Ví dụ, tiền vốn là100, lãi suất tháng là 2%. Sau 1 tháng gửi sẽ có số tiền là:
Số tiền=100 + 100*0.02 = 102
Sau 2 tháng gửi sẽ có số tiền là:
Số tiền=102 + 102*0.02 = 104.04
Công thức tính tiền thu được sau mỗi tháng gửi là:
Số tiền := Tiền vốn + Tiền vốn * Lãi suất
Số tiền này lại trở thành tiền vốn của tháng sau, tức là:
Tiền vốn := Số tiền;
Qúa trình cứ lặp đi lặp lại từ tháng 1 đến tháng N.

==================

5. Trở lại bài toán tính tiền gửi ngân hàng có tiền lãi hàng tháng gộp vào vốn (bài tập trên). Câu hỏi bây giờ là: cần gửi tối thiểu là bao nhiêu tháng để có được số tiền > S cho trước.

==================

6. Nhập 2 số a và n. Tính S =a^1 + a^2 + a^3 + …+ a^n.

==================

7. Nhập số n. Tính S =1^1 + 2^2 + 3^3 + …+ n^n.

==================

8. Nhập 2 số nguyên dương m và n. Tính Ước số chung nhỏ nhất và bội số chung lớn nhất của m và n.

Hướng dẫn: Với X>Y thì UCLN(X,Y)= UCLN(Y,X MOD Y), Ta cứ làm tiếp tục cho đến khi có một giá trị 0 xuất hiện , giá trị còn lại sẽ là UCLN.
UCLN(60,35) = UCLN(35,25) = UCLN(25,10) = UCLN(10,5) = UCLN(5,0).
Vậy UCLN(60,35) = 5

BSCNN = tích 2 số / UCLN của 2 số đó

==================

9. Viết chương trình nhập số giây và đổi thành giở : phút : giây

Ý tưởng: Để đổi ra giờ : phút : giây, ta theo qui tắc sau:
Số phút = Số giây \ 60 (chia nguyên)

Số giây lẻ = Số giây MOD 60

Đổi phút ra giờ và tính số phút lẻ

Số giờ = Số phút \ 60 (chia nguyên)
Số phút lẻ = Số phút MOD 60 (MOD là phép chia lấy phần dư. )

==================

10. Tính tổng S=1+1/2+1/3…+ 1/N

==================

11 .Tính S =1 + (1+2)/2! + (1+2+3)/3! +…+ (1 + 2 +…+ n)/n!

==================

12.Tìm tất cả các số nguyên tố trong khoảng từ 2 tới 1015 và in lên màn hình mỗi dòng 10 số.

==================

13.Tìm số n bé nhất thoã s =1 + 2 + 3 +… + n >10000 vã hãy cho biết khi đó s có giá trị là bao nhiêu ?

==================

14. VCT nhập vào 2 phân số a/b và c/d.

Hãy tính tổng của phân số này, yêu cầu là phân số kết quả phải ở dạng tối giản.

ví dụ :1/6+1/3=1/2

==================

15. Nhập số nguyên n. Kiểm tra số n có phải là số nguyên tố hay không? Cho biết, số nguyên tố là số <>1 chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

==================

16. Tìm n số nguyên tố đầu tiên. Ví dụ n=8 thì kết quả là: 2,3,5,7,11,13,17,19

==================

17.Viết chương trình trò chơi đoán số như sau:

+. Máy láy ra một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100 (là số của máySOMAY

+.Người chơi nhập vào một số (SONHAP)

Nếu số nhập lớn hơn số máy thì thông báo

“so ban lon hon so may”

Nếu số nhập nhỏ hơn số máy thì thông báo

“so ban nho hon so may”

+.Trò chơi sẽ kết thúc nếu

hoặc bạn đã đoán đúng hoặc bạn đã đoán sai bảy lần. Trường hợp bạn đoán không đúng thì in ra câu: “Bạn đã thua rồi” và hiển thị số mà máy đã nghĩ(SOMAY).

 

==================

18 . Viết chương trình phân tích một số nguyên dương ra thừa số nguyên tố.

==================

19. Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 – x +x^2- x^3+ … (-1)x^n

==================

20. Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 + x/1! +x2/2! + x//3! + … + x/n!
==================

21. Viết một hàm tính tổng các chữ số của một số nguyên.

Viết chương trình nhập vào một số nguyên, dùng hàm trên kiểm tra xem số đó có chia hết cho 3 không. (Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3)
==================

Advertisements

 
%d bloggers like this: