Bài tập VB.NET 2005 nâng cao

Bài tập 1: Viết chương trình quản lý lọai Hồ sơ…

Bài tập 1: Viết chương trình quản lý lọai Hồ sơ với các yêu cầu:

  • Sử dụng ListView để hiển thị danh sách như hình
  • Sử dụng connected connection (Datareader) để thực hiện bài tập này
  • Dữ liệu sử dụng MS Access với đường dẫn động
  • Dữ liệu MS Access có 1 table: LOAIHOSO ( MaLoai [autonumber], TenLoai [Text,255])
  • Các nút lệnh Thêm, Sửa, Xóa thực hiện như trình diễn dưới đây.

baitap_update_datareader_listview.gif

Bài tập 2: Viết chương trình quản lý lọai Hồ sơ…

Bài tập 1: Viết chương trình quản lý lọai Hồ sơ với các yêu cầu:

  • Sử dụng ListView để hiển thị danh sách như hình
  • Sử dụng Disconnected connection (DataSET) để thực hiện bài tập này
  • Dữ liệu sử dụng MS Access với đường dẫn động
  • Dữ liệu MS Access có 1 table: LOAIHOSO ( MaLoai [autonumber], TenLoai [Text,255])
  • Các nút lệnh Thêm, Sửa, Xóa thực hiện như trình diễn dưới đây.

baitap_update_datareader_listview.gif

Advertisements

 
%d bloggers like this: