VB.Net database

VB.Net database – Sư dụng ADO.NET

1. Lưu 1 record vào MS Access

Public Sub SaveSinhVienMoi_to_Access(ByVal Ma As String, ByVal ten As String, ByVal diachi As String)

‘===========COnnection: giong nhu connection cua VB6
Dim con As New OleDb.OleDbConnection
con.ConnectionString = “provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=db1.mdb;”
‘===========COmmand: giong nhu Command cua VB6
Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand
cmd.Connection = con
cmd.CommandType = CommandType.Text
cmd.CommandText = “select * from sinhvien”

‘===========DataAdapter
Dim da As New OleDb.OleDbDataAdapter
da.SelectCommand = cmd
‘===========Dataset: giong nhu Recordset cua VB6
Dim DS As New DataSet
da.Fill(DS, “SinhVien”) ‘doc tioan do du lieu vao Dataset SinhVien do “select * from sinhvien”

‘===========Datarow
Dim dr As DataRow = DS.Tables(“SinhVien”).NewRow
dr(“ma”) = Ma
dr(“Ten”) = ten
dr(“Diachi”) = diachi
dr.EndEdit()
DS.Tables(“SinhVien”).Rows.Add(dr)

‘===========CommandBuilder
Dim cb As New OleDb.OleDbCommandBuilder
cb.DataAdapter = da
‘===========Thuc hien lenh Update
da.Update(DS, “SinhVien”)
End Sub

===========================================

Xem các phim minh họa về VB.NET . Sau khi xem các phim này xong, xem như bài tập cơ bản và bài tập nâng cao về VB.NET 2005. Thực hành  y theo các phim hướng dẫn này

1. Tạo giao diện VB.Net 2005
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/02%20-%20VB.wmv

2. Bắt sự kiện trong VB.Net 2005
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/03%20-%20VB.wmv

3. Sử dụng biến trong VB.Net 2005
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/04VB.wmv

4. Cấu trúc rẽ nhánh
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/05VB.wmv

5. Lập trình hướng đối tượng  trong VB.Net 2005

http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/06VB1.wmv
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/06VB2.wmv

6. Truy cập data với SQL Server trong VB.Net 2005
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/08VB.wmv

7.Data Bindind: hiển thị dữ liệu trong VB.Net 2005
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/09VB.wmv

8.Bẫy lỗi trong VB.Net 2005
http://download.microsoft.com/download/6/2/4/6247616D-A0C7-4552-B622-3F0450DE2462/11VB.wmv

9. Chơi nhạc – pim trong VB.Net 2005
http://download.microsoft.com/download/4/1/e/41e8f2c1-1bf7-419f-b31b-06122d090a49/AudioPart1VB.msi
http://download.microsoft.com/download/4/1/e/41e8f2c1-1bf7-419f-b31b-06122d090a49/AudioPart2VB.msi

10.Tăng cường giao diện trong VB.Net 2005
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/media/en/vb/ButtonCustomizeVB.wvx

11. Sử dụng Dialog Controls trong VB.Net 2005
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/media/en/vb/DialogControlsVB.wvx

12. Sử dụng FlowLayout Panel trong VB.Net 2005
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/media/en/vb/FlowLayoutPanelVB.wvx

13. SysTray trong VB.Net 2005
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/media/en/vb/NotifyIconVB.wvx

14. sử dụng SPlit control trong VB.Net 2005
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/media/en/vb/SplitContainerVB.wvx

15. TableLayout trong VB.Net 2005
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/media/en/vb/TableLayoutPanelVB.wvx

16. Sử dụng Timer trong VB.Net 2005
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/media/en/vb/TimerControlVB.wvx

Advertisements

 
%d bloggers like this: